Ansatte og ledere i kommunene har stått i en belastende situasjon over lang tid, og det er ikke bare å legge store satsinger på toppen

Bjørn Arild Gram, styreleder KS

KS og arbeidstakerorganisasjonene møtte regjeringen til møte om virkningene av korona mandag 12. april. Både kommunalministeren, barne- og familieministeren, finansministeren og flere representanter fra andre departement deltok i møtet med styrelederen i KS og lederne av organisasjonene.
- Det er et faktum at det er slitasje blant mange i vår sektor nå, med mange i frontlinja som yter tjenester under særskilte smittevernhensyn og også stadige endringer i tiltaksnivå, mye arbeid med TISK-strategien. I koronaundersøkelsen KS gjennomførte tidligere i år kommer det fram at det å sikre tilstrekkelig bemanning har vært blant de mest krevende oppgavene for kommunale ledere, særlig innen barnehage- og skolesektoren, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS mener det viktigste framover er å sikre det lokale handlingsrommet og den fleksibiliteten som må til for å finne praktiske løsninger og tilpasninger etter smittesituasjon og lokale forhold.
- Det å ha tillit til at kommunene håndterer dette og unngår for detaljerte nasjonale bestemmelser – i hvert fall i situasjoner der kommunene ikke selv ber om det – vil bidra til mindre slitasje. Det betyr også at tilsyn og revisjoner bør holdes på et minimum, og at rapporteringskrav fra nasjonale aktører og statsforvalter samordnes maksimalt, sier Gram.

Vaksinestrategi og importsmitte

I tillegg til behov for generelle rammevilkår, tok KS også opp behovet for å vurdere vaksinestrategien. KS ber om at ansattgrupper i kritiske samfunns-funksjoner med direkte innbyggerkontakt kan vurderes for vaksinering når de eldste og personer i risikogruppene blir fullt vaksinert.
- Vi har flere slike grupper i kommunesektoren, og det kan være et bidrag til å lette presset i tjenesteytingen raskere enn bare å ta aldersklasse for aldersklasse, sier Gram.

Det har vært forbedringer i innreiseregisteret og oppfølging av ulike tiltak for å redusere importsmitte. Kommunene peker på at det fortsatt er slik at spredning av importsmitte skjer etter ankomst, gjerne på grunn av boforhold som ikke er egnet.
- Kommunene trenger økt varighet på tilgjengelig data i innreiseregister til minimum to måneder, og få tilgang til data om reisende fra hele landet, for å avdekke uegnede boliger for karantene enklere og bistå smittesporere, sier Gram.

Veien videre

Samtidig som landet står i en krevende pandemihåndtering, handler mer og mer av diskusjonen også om veien ut av korona, gjenåpning og langtidsvirkninger av pandemien.
- Det er grunn til å frykte at vi vil ha virkninger i flere år framover, blant annet for personer som har kommet lengre unna arbeidsmarkedet, personer som har mistet habiliterings- og rehabiliteringstilbud og ikke minst utsatte barn og unge. Vi støtter sterkt behovet for særskilte tiltak framover, og da tiltak som går utover andre halvår i år, sier Gram.

KS mener en tiltakspakke overfor barn og unge blant annet kan inneholde en enkel og ubyråkratisk folkehelsepakke som kan gi kommunene, og kommunene i samspill med frivilligheten, mulighet til å satse på aktiviteter, fritidstilbud, sommerskolevarianter, og sommerjobber som kan nå bredt ut.

KS mener også det er behov for å styrke det barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet.
- Det er likevel viktig å ha med seg utfordringer med mangel på fagpersonell, og rekrutteringsutfordringer blant annet i psykiatrien. Ansatte og ledere i kommunene har stått i en belastende situasjon over lang tid, og det er ikke bare å legge store satsinger på toppen. Vi oppfordrer derfor til dialog med partene når nye tiltak skal utformes, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.