KS har fått spørsmål om hvilken aktivitet som er lov på idrettsanlegg, og hvilken adgang kommune har til å fastsette egne regler som enten er strengere enn Helsedirektoratet vedtak, eller som også går lengre i å åpne for aktivitet enn vedtak fra Helsedirektoratet. 

Helsedirektoratet har besluttet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd, forbud mot eller stengning av «Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs», «Treningssentre» samt, «Svømmehaller, badeland og liknende».

Helsedirektoratet sendte i går ut en veileder for bruk av idrettsanlegg. Den sier at det kan tilrettelegges for, og utøves idrettsaktivitet i mindre grupper inntil fem personer som holder en avstand på minimum to meter, og der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne. Aktiviteten for øvrig må utføres i samsvar med de råd gitt av helsemyndighetene. Dette innebærer som det fremgår av veilederen at klubber og lag kan tilrettelegge for aktivitet som drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger.

KS tolker pressemelding fra Helsedirektoratet med veilederen slik at det nå på idrettsanlegg kan utøves en viss, men helt begrenset aktivitet med mindre grupper på opptil 5 personer med på de vilkår blant annet om avstand som er beskrevet i veilederen. 

Kommuner har såfremt det er hjemmel i smittevernloven § 4-1, 2. ledd, adgang til å fastsette strengere regler enn Helsedirektoratets vedtak. Det forutsetter at vilkårene i loven er oppfylt, slik de er beskrevet i veilederen. De samme vurderinger må gjøres her som angitt i veilederen for lokale forskrifter knyttet til karante-bestemmelser i kommunen. De medisinsk-faglige smittevernvurderingene vil være sentrale. Det vises for øvrig den fremstilling av vilkår som er gitt i veilederen.

Kommunen kan ikke fastsette mindre strenge regler enn hva som er fastsatt av Helsedirektoratet i sitt vedtak. Kommuner har ikke rettslig adgang til å gjøre unntak fra vedtak fastsatt av Helsedirektoratet. Dette gjelder selv i kommuner hvor det ikke er smitte, og selv om for eksempel kommuneoverlegen skulle vurdere at dette er forsvarlig. Helsedirektoratets vedtak gjelder over hele landet, og det ikke er åpnet for at kommuner kan dispensere fra de nasjonale reglene.   

Helsedirektoratet har lagt ut nyhetssak og veileder:

Lenkeblokk Icon Helsedirektoratet: Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet