I et brev til alle partiene på Stortinget har KS gitt innspill til behandlingen av regjeringens forslag til krisepakke som følge av korona-viruset. KS er bekymret for de samlede konsekvenser for kommuneøkonomien.

Lenkeblokk Icon KS´brev til Stortinget

Kommunene pådrar seg store ekstrautgifter 

Kommunesektoren har en svært viktig rolle i å bekjempe smitteutbredelsen, gi helsehjelp og holde samfunnshjulene i gang i den krisen vi nå opplever. I kommuner og fylkeskommuner legges det nå ned stor innsats fra ledere og ansatte, både for å forhindre smitte blant innbyggerne samt gi et best mulig  og alternativt undervisningstilbud til skolebarn og ungdom via digitale flater.

Forventer tiltakspakker 

For å gi nødvendig støtte til dette arbeidet, vil KS anmode Stortinget om å forsikre at alle direkte ekstrautgifter og inntektstap som oppstår som følge av Korona-viruset og bekjempelsen av dette vil bli dekket. Vi legger videre til grunn at de samlede konsekvenser for kommuneøkonomien og eventuelle korrigeringer av kommuneøkonomiopplegget for 2020 vil bli vurdert i kommende tiltakspakker eller i RNB 2020.

Permitteringer

I brevet kommer det også frem at kommuner og fylkeskommuner vil måtte vurdere behovet for permitteringer for å redusere kostnadene, og derfor få reduserte kostnader som følge av endringene i permitteringsregelverket. Omfanget av dette må likevel anslås å bli svært begrenset i kommunesektoren sammenlignet med andre sektorer.

Lenkeblokk Icon KS´ kommentar til regjeringens krisepakke