Som det fremgår av tilskuddsbrev til kommunene av 25. februar og 15. april 2021 må kommunene følge statsstøtteregelverket når midler som er bevilget under den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter skal tildeles lokal næringsvirksomhet.   

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en veileder for den notifiserte ordningen. Veilederen beskriver en ordning som kommunene kan velge å benytte for tildeling av midler. Denne ordningen gir blant annet mulighet for å betale offentlig støtte med høyere beløp enn det som er mulig under for eksempel ordningen for bagatellmessig støtte. Innenfor rammen av den godkjente ordningen må kommunene lage egne tilskuddsordninger. Disse ordningene må ligge innenfor rammen av den ordningen ESA har godkjent. I den ordningen som veilederen omhandler ligger det informasjon om hvilke rammer som gjelder og lenker til aktuelle maler og dokumenter.

I tillegg kan kommuner og fylkeskommuner tildele støtte knyttet til den kommunale kompensasjonsordningen som:

  • Støtte i form av bagatellmessig støtte («De minimis») etter de egne reglene for det.
  • Støtte med hjemmel i det generelle gruppeunntaket (GBER).
  • Den enkelte  kommune kan også selv notifisere og få godkjent egne ordninger av ESA.
Lenkeblokk Icon Les mer om offentlig støtte i forbindelse med koronautbruddet