Det vises til Stortingets behandling av Prop. 67 S (2019-2020) - Økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet. Nedenfor gjengis KS' innspill i sin helhet.

Stortinget gjorde følgende anmodningsvedtak da regjeringens første koronatiltakspakke ble behandlet:

«Stortinget ber regjeringen om å kompensere kommunene og fylkeskommunene for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med håndteringen av smittesituasjonen og endret økonomisk utvikling siden vedtatt statsbudsjett.»

KS er glad for de signalene om kompensasjon som ligger i dette vedtaket.  Regjeringens avklaring om kompensasjon for bortfall av inntekter fra brukerbetaling i SFO og barnehage er også svært positivt.

Vi mottar imidlertid klare beskjeder fra kommuner og fylkeskommuner om at det er behov for en klarere presisering av hvilken kompensasjon for økte utgifter og reduserte inntekter som faktisk kan forventes. Dette vil være avgjørende for at sektoren skal kunne opprettholde tjenestetilbudet og bidra til aktivitet i lokalt næringsliv.

KS har foretatt beregninger av potensiell svekkelse av kommuneøkonomien i 2020 som følge av koronasituasjonen. Det er åpenbart stor usikkerhet knyttet til slike beregninger, men anslaget på et netto tap på 17-22 mrd. kroner illustrerer alvoret, og gir behov for nærmere presiseringer av hvilket ansvar sentrale myndigheter vil ta for å sikre en forsvarlig kommuneøkonomi.

Fylkesordførerne og KS har i eget brev spesielt påpekt behovet for avklaring av hvordan inntektstapet i kollektivtrafikken skal dekkes.

KS og en rekke fylkeskommuner og kommuner har understreket at permitteringer er et uønsket alternativ for å møte inntektstapet som oppstår. KS er heller ikke kjent med konkrete planer om dette i vår sektor. Men mulighetene til å holde fast på dette, i lys av de samtidig potensielt alvorlige økonomiske utfordringene, vil bli klart styrket av en større sikkerhet om hva sektoren kan regne med vil bli kompensert for på et senere tidspunkt i år.

KS vil derfor be Stortinget om å fatte følgende nye anmodningsvedtak ved behandlingen av Prop. 67 S (2019-20):

  1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake i RNB 2020 med forslag om kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner for merkostnader og inntektsbortfall på grunn av koronapandemien. Stortinget forutsetter at kommunene og fylkeskommunene kompenseres fullt ut for reduserte skatteinntekter, inntektsbortfall fra brukerbetaling i kommunale og fylkeskommunale tjenester, økte sosialhjelputgifter og merutgifter i tjenestene til smittevern, behandling og andre tjenesteområder.
  2. Stortinget ber regjeringen kompensere bortfall av billettinntekter som følge av de tiltak myndighetene har satt inn, gjennom statlig erstatning/tilskudd direkte til fylkeskommunene eller de fylkeskommunale administrasjonsselskapene.
  3. Den statlige erstatningen/tilskudd reduseres med faktiske kostnadsreduksjoner som måtte oppstå for administrasjonsselskapet / fylkeskommunen.