Lisens skal forbeholdes de som er i siste studieår av den aktuelle helseutdanningen, og som har påbegynt eller skal påbegynne praksisdelen av utdanningen. Dette er studenter som i all hovedsak har gjennomført den teoretiske opplæringen. Studenter som ikke har kommet like langt i utdanningsløpet, bør i stedet for innvilgelse av lisens gis status medhjelpere etter helsepersonelloven § 5.

Lisensene skal være midlertidige og løse akutte bemanningsproblemer. Det er derfor forskriftsfestet at Helsedirektoratet kan trekke lisensene tilbake når det ikke lenger er behov for personellet i arbeidet med Covid-19.

Helsedirektoratet er godkjenningsmyndighet for søknad om autorisasjon og lisens for alle regulerte helsepersonellgrupper. Studentene registreres i beredskapslister med studentlisens når de er meldt inn via innmeldingsløsningen. Studentlisensen gis fra den dagen de registreres og med varighet 2 måneder etter forventet sluttdato ved lærestedet. Det vil ikke bli utstedt et lisensdokument til studentene, men de kan selv søke seg opp og ta en utskrift fra registeret.

Helsedirektoratet ber utdanningsinstitusjonene om at følgende siste års studentgrupper meldes inn til lisens via innmeldingsløsningen:

  • Sykepleiere
  • Bioingeniører
  • Jordmødre
  • Ambulansearbeidere
  • Radiograf –
  • Paramedics
  • Studenter innen prehospitalt arbeid

Medisin- og farmasistudenter i siste del av studiet får i henhold til egen forskrift allerede studentlisens. 

Samtykke og skikkethet

Utdanningsinstitusjonen er ansvarlige for innhenting av samtykke fra studentene. Studenter som meldes inn til studentlisens må være vurdert av utdanningsinstitusjonen som skikket jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Dersom utdanningsinstitusjonen har kjennskap til eller mistanke om at noen av studentene ikke er skikket for å utøve det aktuelle yrket med studentlisens, skal disse ikke meldes inn til lisens.

Les mer: