For å hindre eller begrense spredning av koronaviruset er det innført restriksjoner på organisert idrett, fysioterapivirksomhet og trening på treningssentre. Les mer i Covid-19-forskriften.

Restriksjonene blir vurdert fortløpende, og kan endres dersom det vurderes forsvarlig ut fra hensynet til smittevern. Fra 11. mai gjelder generelle regler om samlinger på inntil 50 personer og å holde én meters avstand, så lenge ingen har symptomer på luftveisinfeksjon..

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet

I Smittevernveileder for idrett presiseres det at idrettslag og foreninger er ansvarlige for at de ulike aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Norges idrettsforbund skal gå i dialog med de enkelte særforbundene om å utarbeide råd og anbefalinger for smittevern tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. Denne prosessen er allerede i gang.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er fremdeles:

1. Syke personer skal holde seg hjemme

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst én meter, anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder. Det går fram av veilederen som er utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Fysioterapi

Fysioterapivirksomhet (jfr Covid-19-forskriften § 16) kan drives dersom grunnleggende krav til smittevern blir ivaretatt. Dette innebærer blant annet at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Se Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19).

Treningssentre skal holde stengt

Treningssentre (jfr. Covid-19-forskriften§ 14) skal holde stengt. Ordlyden er absolutt og åpner ikke for unntak. Helsedirektoratet sier at det ikke mulig å gjøre unntak fra påbudet om stenging av treningssentre. Dette gjelder også i de tilfeller der virksomheten kan overholde anbefalinger om avstand, samling i grupper og andre smittevernhensyn. Bestemmelsen gir dermed verken helsemyndighetene, kommunen eller andre adgang til å gi dispensasjon fra påbudet om stenging av treningssentre.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-5/2020 - informasjon om regelverk og anbefalinger – covid-19-utbruddet.

Personlige trenere kan ikke gjennomføre timer med kunder på sentrene, da personlig trening regnes som en del av treningssentrenes ordinære virksomhet.

Imidlertid er det ikke noe i veien for å gjennomføre PT-timer utenfor treningssentrene. Timene kan da gjennomføres med opptil fire kunder, en meters avstand og uten felles utstyr og garderober, så lenge ingen har symptomer på luftveisinfeksjon.