Helsedirektoratet sendte 8. april et dokument på høring med prioriteringsråd og veiledning under covid-19 pandemien, rettet mot sykehjem og hjemmebaserte tjenester i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. KS sendte inn høringssvar på dokumentet 15. april.

- Det er mange detaljerte krav til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi ser allerede nå at kommunene ikke kommer til å kunne gjennomføre når det blir behov for å omdisponere ressurser. Dette tok vi opp i konsultasjonsmøtet med regjeringen 14. april, sier avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Snåre.

I arbeidet med høringssvaret fra KS ble det klart at det er behov for en gjennomgang av lov- og forskriftskrav på helse- og omsorgsområdet. I KS sitt høringssvar ber vi Helsedirektoratet å vurdere dette, og det er rettet en henvendelse til HOD om det samme.

- Vår vurdering er at prioriteringsveilederen vil ha svært begrenset nytte, og dermed også få liten reell betydning for prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som følge av covid-19 pandemien. Kommunenes hovedutfordring i den nærmeste tid vil være at det ikke er tilstrekkelig ressurser til å ivareta alle eksisterende lovpålagte eller forskriftsfestede oppgaver og rettigheter, når det samtidig er behov for å bygge kapasitet til å gi korona-syke i kommunen et nødvendig pleietilbud, sier Åse Snåre.

KS ber om en gjennomgang og vurdering av behovet for en midlertidig lov eller forskriftadgang for kommuner til å omgjøre enkeltvedtak til ugunst for den vedtaket retter seg mot begrunnet i en Covid-19-situasjon.

Lenkeblokk Icon Les hele KS' høringssvar til "Prioritering av kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 pandemien – prioriteringsråd og veiledning til sykehjem og hjemmebaserte tjenester" Lenkeblokk Icon Brev fra KS til Helse- og omsorgsdepartementet