Helsedirektoratet har laget et overordnet notat om prioritering av helsehjelp. Notatet skal være til hjelp og støtte for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten som må gjøre prioriteringer fremover. Notatet planlegges fulgt opp med mer konkrete råd innenfor ulike fagområder. KS gitt beskjed om at vi gjerne vil bli involvert i det videre arbeidet.

Lenkeblokk Icon Notat om prioritering av helsehjelp under covid-19 pandemien

I utkastet skrev Helsedirektoratet at dagbehandling skulle opphøre, mens i revidert notat anbefaler helsedirektoratet å opprettholde dagbehandlingstilbudet for pasienter innen rus og psykisk helse. Det var et av KS' innspill.

- Det er en sårbar gruppe som trenger oppfølging. Vi er derfor glad for at det polikliniske tilbudet innen rus og psykisk helsevern ikke blir nedprioritert så sterkt som i det opprinnelig forslaget, men vi er fortsatt bekymret for det samlede tilbudet til de sykeste. De som skrives ut raskere fra døgnbehandling nå, eller som må vente på planlagt innleggelse, er syke, og må ofte ha et omfattende kommunalt tilbud. Dette får konsekvenser både for brukerne og for kommunene, sier Åse Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS.

Lenkeblokk Icon Les KS innspill til direktoratet her

Lov om helse- og omsorgstjenester

Det lovhjemlede sørge-for-ansvaret, både i kommunene og spesialisthelsetjenesten vil gjelde som utgangspunkt for prioriteringer også i en krisesituasjon. Lovene pålegger tjenestene å yte nødvendige og forsvarlige tjenester.

I vårt innspill forutsatte KS at de juridiske rammene for fravikelse og omgjøring ville bli utredet av Helsedirektoratet innen kort tid. KS mener det er viktig å være oppmerksom på hvordan forholdet til kommunens ansvar og forpliktelser etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester skal avklares. Hvis kommunen opptrer i samsvar med retningslinjene fra Helsedirektoratet kan det bli spørsmål om disse også vil være i samsvar med lovgivningen for øvrig. Dette gjelder særlig forholdet til et eventuelt ansvar for kommunene i ettertid.

KS er fornøyd med at Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere behovet for endringer og presiseringer.

Samhandling og felles planlegging

I tiden som kommer vil god samhandling mellom de ulike nivåene og helsetjenestene bli veldig viktig. KS mener det må være gjensidige samarbeid mellom sykehusene og de kommunale helse- og omsorgstjenestene hele tiden. Når flere skal bli værende hjemme og flere skal skrives ut til kommunen vil dette øke presset på de kommunale tjenestene.

- Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten er krevende i utgangspunktet, men er nå viktigere enn noen gang. Presset på alle helse- og omsorgstjenester vil bli mye større fremover. Utvikling av nye tilbud kan bli nødvendig, og må skje i fellesskap. Det er viktig at spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene har entydige og likelydende signaler om prioritering, sier Åse Snåre.