Artikkelen er oppdatert 20. desember kl. 12:50.

Stortinget har behandlet lovendringer, Arbeids- og sosialdepartementet har bestemt forskriftsendring og partene i KS-området har avtalt tilsvarende endringer i de tariffestede ordningene. KS forventer at tilsvarende endringer vil gjennomføres i alle offentlige pensjonsordninger.

Endringene i de tariffestede pensjonsordningene i KS-området trer i kraft med virkning fra samme tidspunkt som endringene i lov og forskrift, og opphører fra samme tid som endringene i lov og forskrift.

Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste.

Tiltaket innebærer at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres. Dette skjer ved at de ordinære reglene om reduksjon av pensjon mot inntekt suspenderes på de angitte vilkår og for en tidsbegrenset periode i forbindelse med utbrudd av koronavirus.

Arbeidstakeren skal da meldes inn i pensjonsordningen og vil få pensjonsopptjening og de rettigheter som følger av medlemskapet. Departementet har lagt til grunn at ingen skal tape pensjonsmessig på medlemskapet, og vil følge opp dette forholdet særskilt.

For øvrig pensjonert personell med alderspensjon, særalderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra offentlig pensjonsordning, men som ikke omfattes av tiltaket, vil pensjonistvilkår fremdeles være en ordning som kan benyttes.

Det kan være behov for å utvide omfanget av ordningen slik at de grupper som kommunene er avhengige av for ivareta tjenester innen helse, sosial, sikkerhet og beredskap omfattes.  Dette arbeider vi videre med.

Spørsmål og svar

Er tiltaket avgrenset til å gjelde helsepersonell?
Nei, tiltaket er ikke avgrenset til å gjelde helsepersonell. ASD har uttalt at tiltaket gjelder for alt personell som tar tjeneste i offentlig helsetjeneste for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med korona-pandemien. Dette gjelder dermed alle ansattegrupper som arbeider i offentlig helsetjeneste slik som kokker, renholdere, assistenter, m.m.

Hvilke pensjonister omfattes av tiltaket?
Pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP-ytelse fra offentlig pensjonsordning omfattes av tiltaket.

Pensjonert personell som ikke mottar pensjon fra offentlig pensjonsordning vil uansett kunne motta ordinær lønn etter tariffavtalen uten at pensjon avkortes eller faller bort, da ev. alderspensjon fra folketrygden, alderspensjon fra privat tjenestepensjon eller AFP fra privat virksomhet etter gjeldende regler kan kombineres med arbeidsinntekt uten avkortning. Dersom personell som ikke mottar eller har rett på pensjon fra offentlig pensjonsordning tar frivillig tjeneste eller beordres, skal disse ha ordinær lønn etter tariffavtalen, og meldes inn i kommunens/fylkeskommunens pensjonsordninger.

Tiltaket omfatter ikke de med uførepensjon.

For hvilke tjenesteområder gjelder tiltaket?
Tiltaket gjelder for arbeid i offentlig helsetjeneste. Offentlig helsetjeneste skal forstås på samme måte som tilsvarende utrykk i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav a. Dette omfatter typisk virksomheter/institusjoner som går inn under lov om spesialisthelsetjenesten m.m., lov om helseforetak m.m og lov om helsetjenesten i kommunene. Arbeid for private som i henhold til lov om eller avtale med det offentlige tilbyr helsetjenester til befolkningen, jf. tilsvarende uttrykk i helse- og sosialberedskapsloven § 1-3 første ledd bokstav b, likestilles.

Hva er vilkårene for at frivillig tjeneste omfattes av tiltaket?
For frivillig tjeneste er det vilkår om at arbeidet må være nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov som skyldes utbruddet av koronavirus.

Hva er beordret tjeneste?
Beordret tjeneste er de tilfeller der beordringshjemmelen i helseberedskapsloven, jf. forskrift 6. mars 2020 nr. 238 er benyttet. 

Når gjelder tiltaket?
Partene i KS-området er enige om at tilsvarende endringer, som gjennomføres i pensjonsordningene i Staten i forbindelse med utbrudd av korona-pandemien (COVID 19), gjøres gjeldende i KS-området på samme vilkår og for samme tidsbegrensede periode.

Lovendringen er i kraft fra 20. mars 2020 og gjelder til 1. juli 2022. Se her

Forskriftsendringen er i kraft fra 17. mars 2020 og gjelder til 1. juli 2022. Se her

Hvilke pensjonsregler suspenderes?
Felles for de pensjonsordningene, hvor reglene nå suspenderes, er at arbeidsinntekt kan medføre avkortning eller bortfall av pensjon. Dette gjelder alderspensjon, særalderspensjon og AFP, fra både lovfestede og tariffestede pensjonsordninger i offentlig sektor.

De lovfestede ordningene er lov om Statens pensjonskasse, pensjonsordning for apotekvirksomhet og pensjonsordning for sykepleiere.

Tariffestede pensjonsordninger i KS-området er SGS 2020 Pensjonsordninger. Det er også en rekke andre offentlige pensjonsordninger i bl.a. Oslo kommune, og i Spekters tariffområde.

Felles for alderspensjon, og særalderspensjon fra offentlige pensjonsordninger, er at medlemskap i pensjonsordningen medfører avkortning eller bortfall av pensjon. Offentlige pensjonsordninger er medlem av overføringsavtalen. Overføringsavtalen innebærer at enhver stilling som gir rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, vil medføre avkortning av pensjonsytelse fra enhver offentlig pensjonsordning.

I de lovfestede pensjonsordningene gjelder et krav til stillingsprosent for medlemskap i pensjonsordningen. I lov om Statens pensjonskasse og lov om pensjonsordning for sykepleiere er et krav om minst 20 prosent stilling for rett til medlemskap. Det innebærer at pensjonerte arbeidstakere etter gjeldende regler kan arbeide i inntil 20 prosent uten av pensjonen avkortes.

For de arbeidstakere som har pensjon etter SGS 2020 Pensjonsordninger er det ikke et minste krav til stillingsprosent for medlemskap i pensjonsordningen. Det innebærer at pensjonerte arbeidstakere som tar arbeid får pensjonen avkortet.

Felles for AFP fra offentlige pensjonsordninger, er at AFP-ytelsen reduseres dersom AFP-pensjonisten mottar pensjonsgivendeinntekt som overstiger et toleransebeløp på kr 15 000,-. Det er ikke anledning til å avtale pensjonistlønn for arbeidstakere som mottar AFP før fylte 65 år, og det er dermed ingen anledning etter gjeldende regelverk å unngå reduksjon av ytelsen, for inntekt ut over toleransebeløpet.