Kommunene er førstelinjen i tjenestene og for å hindre en mer alvorlig utvikling og spredning av sykdomstilfeller er smittevernutstyr helt nødvendig. Uten nødvendig utstyr vil mer helsepersonell risikere smitte eller bli satt i karantene og det vil gå utover tjenestene til brukerne. KS, NSF og Fagforbundet får mange spørsmål fra medlemmer som mangler smittevernutstyr, i kommunenes helse og omsorgstjeneste, særlig i sykehjem og hjemmetjenestene. Dette er tatt opp gjentatte ganger i møter med helsemyndighetene og Folkehelseinstituttet uten at situasjonen er bedret.

Kommunenes helse- og omsorgstjeneste har stor belastning under den pågående pandemien, både når det gjelder å ivareta personer som er Covid-19-smittet eller syke i sykehjem og hjemmetjenester, og i nyetablerte døgnenheter for hjemmeboende som er Covid-19-syke. I tillegg er mange av pasientene i sykehjem og hjemmesykepleie de mest risikoutsatte for alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet. Helsepersonell som må i karantene eller blir smittet selv utgjør en fare for at tjenestene ikke lenger er forsvarlige. Dette gir samlet et stort behov for smittevernutstyr; både for å hindre smittespredning i tjenestene, og holde helsepersonell friske og på jobb.

Selv om situasjonen er variert rundt om i landet, er vi kjent med at det mangler enkelt smittevernsutstyr for å forhindre smitte til de mest sårbare pasientene der det er smitte i nærmiljøet. KS erfarer at de sentrale fordelingsordninger og bestillingsordninger for kommunene, via fylkesmannen, fungerer for dårlig.

Vi mener at det ikke er samsvar mellom det ansvaret kommunesektoren har fått under pandemien og den tilgangen kommunene gis på smittevernutstyr. Fordelingsnøkkelen der 70 prosent av utstyret skal gå til sykehusene og 20 prosent til kommunene speiler verken ansvaret som tas i kommunene, eller de mest sårbare pasientenes behov for beskyttelse.

Vi ber Helse- og omsorgsdepartementet om å iverksette strakstiltak for å øke tilgangen på nødvendig smittevernsutstyr i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og å sikre at risikoutsatte pasienter blir beskyttet slik at personell kan etterleve de nasjonale råd fra Folkehelseinstituttet om å bruke smittevernutstyr når det er nødvendig. Vi anerkjenner at det er knapphet på beskyttelsesutstyr både nasjonalt og internasjonalt, og at det er en vanskelig situasjon som endrer seg fra dag til dag. Det er derfor av største viktighet at det utstyret som er tilgjengelig benyttes riktig. I denne situasjonen bør det også innebære at fordelingen endres.

Brevet til Helse- og omsorgsdepartementet er signert av:
Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)
Mette Nord, leder i Fagforbundet
Bjørn Arild Gram, styreleder i KS