- For mange nyankomne flyktninger betyr dette at de nå vil få en bedre sjanse til å lære norsk og kunne kvalifisere seg til arbeidslivet, selv om pandemien åpenbart har hatt negative konsekvenser også for denne gruppen, sier Gram.

Regjeringen varslet nylig en økonomisk tiltakspakke på til sammen 456 millioner kroner som skal sørge for at nyankomne flyktninger skal kunne få utvidet opplæring og bedre muligheter til å ta del i arbeidslivet. Pakken kommer som en konsekvens av at mange har fått redusert opplæring under perioden med smitteverntiltak, samtidig som arbeidsmarkedet har blitt svært vanskelig.

Hoveddelen av beløpet går til å styrke integreringstilskuddet og tilskuddet til norskopplæring til kommunene, slik at det blir mulig for kommunene å forlenge tiltakene. Samtidig foreslår regjeringen lovendringer som åpner for utvidet programtid og opplæring for deltakere i sluttfasen av programmet, samt forslag til et forsterket introduksjonsprogram til øvrige deltakere. Sistnevnte forslag skal bygge på noen av prinsippene i regjeringens forslag til ny integreringslov som nylig ble oversendt Stortinget.

- Selv om vi samlet sett er fornøyd med tiltakspakken, og helt klart ser behovet for utvidet opplæring, er KS likevel kritisk til at regjeringen nå ønsker å hasteinnføre deler av den nye integreringsloven – mens denne er under behandling i Stortinget, sier Gram. – Dette kan gi en uoversiktlig situasjon med svært kort tid for kommunene til å implementere endringene.

- Kommunene er opptatt av at flyktninger som bosettes i kommunene skal ha best mulig forutsetninger for å komme i arbeid. Samtidig har mange kommuner nå opplevd inntektssvikt som følge av stopp i bosettingen av nye flyktninger. Derfor er det svært viktig at regjeringen nå kommer med denne tiltakspakken, avslutter Bjørn Arild Gram.