Nedenfor er brevet til Helse- og omsorgsdepartementet gjengitt i sin helhet.

Vi viser til brev fra departementet til 202 norske kommuner, datert 4. februar. I brevet forespørres kommunene om å gi tilbakemelding innen 9. februar om konsekvensene av å stenge grensene helt eller innføre 10 dagers karantene for helsepersonell fra Sverige og Finland som arbeider i helse- og omsorgstjenestene i Norge. Denne personellgruppen har i dag unntak fra de midlertidige innreiserestriksjonene iht forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, § 2 (1) bokstav e.

Berørte grensekommuner vil avgi svar direkte. Men også KS vil påpeke at stenging eller karantene vil gi svært negative konsekvenser for helse- og omsorgstjenesten i mange kommuner. Allerede i dag er det en stor utfordring å drifte tjenestene mest mulig normalt, og samtidig utføre viktige oppgaver knyttet til testing, smittesporing og vaksiner. Personellgruppen det er snakk om her kan man ikke regne med er mulig å erstatte med innenlandsk arbeidskraft, da det er svært begrenset ledige personellressurser tilgjengelig i arbeidsmarkedet. Innføring av de aktuelle tiltakene vil derfor med stor sannsynlighet medføre et betydelig svekket helse – og omsorgstjenestetilbud til innbyggerne i en rekke kommuner, og/eller svekket evne til å bekjempe spredningen av koronaviruset lokalt.

KS er heller ikke kjent med at helsepersonell fra Sverige og Finland er pekt på som en sentral forklaringsfaktor for importsmitte i det norske samfunnet.

KS vil derfor anmode om at de aktuelle tiltakene ikke gjennomføres, med mindre smittesituasjonen forverres betydelig og det framkommer dokumentasjon for at grensependlere i helsetjenestene er medvirkende årsak til dette.