Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.

Bakgrunnen for vedtaket er at helsepersonell har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra til at koronautbruddet ikke eskalerer. Forbudet skal bidra til å forhindre smittespredning blant helsepersonell og sikre tilstrekkelig kapasiteten i helsevesenet.

Unntak fra forbudet

Helsedirektoratet har vedtatt dispensasjon for helsepersonell som er tilsatt i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten i grensekommunene mellom Norge og Sverige, og har fast bopel i
Sverige som nødvendiggjør reise mellom landene. Helsepersonell i denne gruppen kan på tross
av forbudet reise til og fra Sverige, forutsatt at offentlige transportmidler ikke benyttes.

Lenkeblokk Icon Brev fra Helsedirektoratet til landets helsepersonell

Helsepersonell i hele landet
Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling:

  • Den offentlige helse- og omsorgstjeneste og sosialtjeneste og kommunens folkehelsearbeid etter folkehelseloven kapittel 2 og 3,
  • private som i henhold til lov eller avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester til befolkningen,
  • private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester
  • apotek

Rettslig grunnlag
Etter helseberedskapsloven § 4-1 første ledd kan personell som er beordringspliktig etter lovens § 1-4 pålegges av arbeidsgiver å forbli i tjeneste ut over ordinær arbeidstid. På samme vilkår kan Helse- og omsorgsdepartementet pålegge personell som nevnt å møte frem på nærmere angitt sted og utføre nærmere tilvist arbeid innen virksomheter loven omfatter.

I et brev 12. mars 2020 anmodet Helse- og omsorgsdepartementet om at Helsedirektoratet fatter vedtak med hjemmel i helseberedskapsloven § 4-1 om å forby helsepersonell som driver med pasientbehandling å reise til utlandet. Departementet mener at bestemmelsen ut fra en mer til det mindre betraktning gir hjemmel til å fattet et slikt forbud.