KS har laget en oversikt over innovasjoner og digitale fellesløsninger som kan være til hjelp i møte med utfordringene korona-viruset fører med seg. Mange av dem har kommuner alt tatt i bruk på rekordtid. 

Digital søknad om sosialhjelp (Digisos)

Mange personer i Norge kan komme i akutt situasjon økonomisk som følge av permitteringer. Da er det enklere både for innbygger og for NAV dersom det er mulig å søke om sosialhjelp elektronisk. Rundt 130 kommuner tilbyr i dag digitale sosialhjelptjenester til sine innbyggere. Etter innføring av strenge restriksjoner som følge av korona, opplever NAV en dobling i antall som søker sosialhjelp digitalt. 

På grunn av den spesielle situasjonen vi befinner oss i, vil digital søknad om økonomisk sosialhjelp gjøres tilgjengelig for søkere i alle landets kommuner under korona-epidemien. KS og NAV vil sende ut informasjon til NAV-kontorene som ikke har tatt løsningen i bruk. Les mer om digital søknad om sosialhjelp.

Digihelse – meldinger og kalendervisning på helsenorge.no

I en tid der vi skal begrense besøk til eldre eller personer med alvorlig sykdom, er det til stor hjelp for pårørende å kommunisere digitalt med helsepersonell. Over 50 kommuner har etablert Digihelse som digital innbyggerløsning, slik at pårørende med fullmakt kan sende og motta meldinger. Med Digihelse kan innbyggerne få oversikt på avtaler og besøk fra den kommunale helsetjenesten og sende meldinger til de fra helsenorge.no. På helsenorge.no kan en også se avtaler og meldinger fra fastlegen. Meldingene kommer direkte inn i den lokale elektroniske pasientjournalen i kommunen. 

Hvordan få fart på bruken av Digihelse? 
Selv om kommunen allerede har tatt i bruk Digihelse, er det mulig å utvide bruken til å gjelde flere tjenester og kommunale institusjoner, ikke bare i hjemmetjenesten. Da kan mye av dialogen med pårørende skje ved bruk av Digihelse. Det er også viktig å minne brukerne på å bruke løsningen.  

Ønsker din kommune å ta i bruk Digihelse?  
KS vil hjelpe kommuner som ønsker å komme raskt i gang med Digihelse på grunn av korona-pandemien. KS er i tett dialog med journalleverandørene og Norsk Helsenett for at flest mulig kan ta i bruk løsningen.  

Forutsetninger for at kommunen kan ta i bruk Digihelse er at kommunen: 

  • Tar kontakt med sin EPJ leverandør 
  • Bestiller Digihelse som tjeneste hos Norsk helsenett 

Har dere spørsmål? Se www.ks.no/digihelse eller ta kontakt ved digihelse@ks.no

Elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

Ved dødsfall skal lege melde død og dødsårsak til Skatteetaten (Folkeregisteret) og til Folkehelseinstituttet (Dødsårsaksregisteret). Dette bør gjøres elektronisk, via webapplikasjonen på helsenettet i kommunen. Melding går da direkte til Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Folkehelseinstituttet (FHI) får umiddelbar kjennskap til diagnose på den avdøde, og Folkeregisteret blir oppdatert med en gang. Dette gir samfunnet en rask og korrekt oppdatering av omfanget av krisesituasjoner, som for eksempel korona-pandemien. I den ekstraordinære situasjonen vi er inne i nå med korona-virus, har FHI sendt brev til kommunene om en raskere innføring. Den enkelte kommune bør allerede nå tenke gjennom hvordan en slik rask innføring kan gjennomføres i kommunen. 

Legen som skal melde om dødsfallet i webapplikasjonen, logger seg på med bruk av BankID eller sitt PKI-kort.  

For mer informasjon om oppkobling av løsningen se her: https://www.nhn.no/doedsfall-og-doedsaarsak/teknisk-informasjon/» 

Har dere spørsmål om elektronisk melding om dødsfall? Ta kontakt med mfhelse@ehelse.no

Kjernejournal ved alle legevakter

Kjernejournal er et nasjonalt register som inneholder viktige opplysninger om alle innbyggere. Det gir helsepersonell rask og sikker tilgang til viktige legemiddelopplysninger, hvem som er fastlegen, familieforhold og om hvor de har vært til behandling i spesialisthelsetjenesten.  

Det er viktig at alt helsepersonell som vurderer pasientene kan logge seg på kjernejournal. Alle legevakter har tilgang til kjernejournal i sitt pasientjournalsystem. Kjernejournal kan gi viktige opplysninger som hjelper helsepersonell i en vanskelig situasjon hvor prioritering mellom pasienter er avgjørende.  

Foreløpig har ikke andre helsetjenester i kommunene tilgang til kjernejournal. 

Har dere spørsmål om kjernejournal på legevakten? Ta kontakt med Ingeborg.Berge@ks.no