KS får svært mange henvendelser fra kommuner som mangler utstyr, og utfordringen tas opp daglig med Helsedirektoratet. KS legger stor vekt på at kommunene er førstelinjen i tjenestene, og for å hindre en mer alvorlig utvikling og spredning av sykdomstilfeller er smittevernutstyr helt nødvendig. Uten nødvendig utstyr vil mer helsepersonell risikere smitte eller bli satt i karantene og det vil gå utover tjenestene til brukere.

KS har fått forsikringer om at fordelingen vurderes fortløpende med tanke på endring av behov på kommunal side. Informasjonsflyten fra fylkesmennene til kommunene skal forbedres. Hittil foreligger det ikke noen ny informasjon om når enkeltkommuner får smittevernutstyr.

Helsedirektoratet har etablert et nytt system for bestilling og distribusjon av verneutstyr til kommuner og sykehus, og hastebehandler nå søknader fra kommuner som er i ferd med å gå tomme. Distribusjonen er ifølge Helsedirektoratet i gang og flere kommuner vil få levert utstyr i løpet av kort tid.

Det nye systemet prioriterer raske leveranser til kommuner og sykehus, samtidig som det skal sikre at de kommunene og sykehusene som har størst behov, får verneutstyr først.

  • Helse SørØst og Sykehusinnkjøp bestiller, mottar utstyret og sørger for frakt i Norge
  • Kommunene melder behov til Helsedirektoratet via Altinn
  • Helsedirektoratet og Fylkesmennene prioriterer fordeling av utstyr til kommunene
  • De regionale helseforetakene fordeler utstyr til sykehusene og sørger for distribusjonen ut til sykehus og kommuner

Helsedirektorat har bestemt at fordelingen er 70% til sykehus, 20% til kommuner, 10% til sentralt lager. Les mer her.

Hvis det ikke lykkes å skaffe utstyr gjennom ordinær forsyning, kan kommunene få ekstra leveranser fra den nasjonale ordningen.  Behovene for smittevernutstyr meldes gjennom egen portal for kommunene i Altinn.  Det bes om at kommunene rapporterer lagerbeholdning og behov via Altinn 1 gang i uken. Les mer her.

Det er knapphet på beskyttelsesutstyr både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor av største viktighet at det utstyret som er tilgjengelig benyttes riktig. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i Folkehelseinstituttets oppdaterte råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell: Les mer her.