- Det er gledelig at det nå blir lettere å avvikle skoleskyss, slik at flest mulig elever kan få en mer normal skolehverdag, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

- KS legger fortsatt til grunn at ekstrakostnadene som har påløpt til skoleksyss og andre utgifter som følge av smitteutbruddet blir kompensert, understreker Gram.

Etter at den nye trafikklysmodellen for smittevern i skolen er innført og det er foretatt en lempingen av smittevernkravene, er det lagt til rette for mer normal drift av skolene. KS har imidlertid påpekt at det fortsatt er betydelige utfordringer med å sikre skoleskyss for alle elever til og fra skolen til vanlig tid, samtidig som kravene til avstand blir ivaretatt. Nå har Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet kommet med en viktig avklaring, som vil gjøre avvikling av skoleskyss lettere. 

I veileder om smittevern for barnetrinn 1. – 7. og for ungdomstrinn og videregående opplæring er det krav til gjennomføring av skoleskyss. Her står det at elever bør sitte på annenhvert sete, men at elever fra samme kohort eller samme husholdning kan sitte sammen. For gult tiltaksnivå åpner også veilederne for å gjøre lokale vurderinger.

Det er nå presisert at «formålet med denne oppmykningen er å gi en mulighet for å gjøre ytterligere lokale tilpasninger der smittesituasjonen tillater det, for å få fraktet alle barn og unge med skyssbehov til og fra skolen. I praksis betyr dette at rett til skoleskyss og rett til opplæring skal gå foran avstandskravet i smittevernveileder for kollektivtrafikk der avstandskravet er til hinder for å få fraktet alle barn og unge på skolen.» Det er lokale helsemyndigheter som gjør denne vurderingen sammen med skoleeier og ansvarlig for skyss (som hovedregel fylkeskommunen).

Lenkeblokk Icon Les mer på Utdanningsdirektoratets hjemmesider