Om skolenes fjernundervisning under koronakrisen (udir.no)

Lenkeblokk Icon Her finner du krav til opplæring og råd om hvordan skolene kan gjennomføre fjernundervisning.

Lærere, skoleledere og andre i skolesektoren har lagt bak seg en historisk omlegging av skolehverdagen. Lærere og elever har tilegnet seg kunnskap og tatt i bruk nye digitale verktøy på få dager. Skoleeiere har lagt til rette infrastruktur for fjernundervisning. Forlag, edtech-bransjen og andre har bidratt til den nasjonale dugnaden med å tilgjengeliggjøre læremidler og andre ressurser gratis da skolene brått måtte starte med fjernundervisning. NDLA har også betydelig økt trafikk på sine sider, og mye av denne økningen kommer fra grunnskolen.

Utdanningsdirektoratet har signalisert at med de nye midlertidige forskriftene vil de fremover være tydeligere på at det i fjernundervisningen forventes mer enn oppgave- og leksepreget aktivitet. De forventer at det fremover skjer undervisning med dialog og samarbeid mellom lærer og elever, og mellom elevene. Det skal også være aktiviteter som bidrar til å opprettholde klassemiljøet innenfor de rammene digital undervisning gir. Dette vil bli krevende å gjennomføre med mindre man har løsninger for å kommunisere digitalt med og mellom elevene.

Mange skoler har benyttet seg av mulighetene og prøver ut nye samarbeidsløsninger, læremidler og andre læringsressurser i undervisningen sin. Denne erfaringen vil kunne bidra til å gi bedre og mer tilpasset opplæring når situasjonen normaliserer seg. Etter hvert må både skolesektoren og de som lager læringsressurser tilpasse seg en ny hverdag. Vi planlegger for at skolehverdagen gradvis blir normalisert, vi tar høyde for fortsatt delvis fjernundervisning, men vi må også være forberedt på en mulig ny stenging av skolebygg dersom smittespredningen forverres.

Få oversikt over digitale tjenester som brukes

I tiden fra 13. mars og fram til nå er det blitt tatt i bruk mange nye løsninger. Sørg for å få oversikt over hvilke samhandlingsløsninger, læringsressurser, læremidler og andre digitale tjenester som er tatt i bruk ved skolene, og hvilke avtaler som er inngått. Det er mange ulike avtale- og lisensmodeller for de digitale ressursene, og det er viktig å få oversikt og kontroll på lisenser, inngåtte databehandleravtaler, og hvor mye og hva tjenestene brukes til.

Prioriter arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet

Kartlegg hvorvidt den enkelte tjenesten behandler data om elever eller lærere, - og om det da foreligger en databehandleravtale og risikovurdering av tjenesten. Selv om Datatilsynet har uttalt at man må utvise noe fleksibilitet i denne situasjonen, betyr det ikke at man kan se bort fra krav om å vurdere personvernskonsekvenser av løsninger man tar i bruk. Mange skoler og enkeltlærere har i en presset situasjon tatt i bruk tjenester som man i en normalsituasjon ikke ville vurdert å være sikker nok. Ei heller velegnet for bruk til undervisning. Dette kan gjelde samhandlingsløsninger, medieportaler eller læringsressurser som krever registrering hvor skoleeier ikke har inngått databehandleravtale.

Her er Datatilsynets råd (sist oppdatert 16. mars) om bruk av personvern og risikovurderinger av kommunikasjons- og læringsteknologi i lys av denne krisesituasjonen.

Skoleeier må så snart som mulig - og i dialog med personvernombudet (PVO) og ansvarlige for informasjonssikkerhet - sørge for at det gjøres nye vurderinger av bruken av tjenester i lys av den konteksten vi nå står i. Det er viktig å gjøre en ny vurdering når situasjonen endrer seg. Risikovilligheten bør ikke være like høy i en normalsituasjon.

Det er skoleeier som har ansvar for at digitale ressurser som brukes ved skolene ivaretar personvernet til brukerne, - både elever og ansatte. Dette er et krevende arbeid for den enkelte kommune, og KS jobber nå med nasjonale tiltak for å støtte kommunene i arbeidet.

Vår samarbeidspartner Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KiNS) har flere ressurser om informasjonssikkerhet på sine nettsider, og har også utarbeidet fem gode overordnede råd som kan være nyttige å ta utgangspunkt i.

Lenkeblokk Icon KiNS har utarbeidet fem gode råd å ta med seg i en hektisk sikkerhetshverdag.

Trygg digital skolehverdag for barn og unge

Trygg digital hverdag for barn og unge er nå ekstra viktig ettersom de naturlig tilbringer mer tid på digitale plattformer - både i skole og i fritid. Her finner du en samleside med ressurser fra sentrale og anerkjente aktører som omhandler alt fra teknisk informasjonssikkerhet til hvordan man forebygger og håndterer mobbing i digitale medier.

(Siden er under oppdatering og kommer her så snart den er klar.)

Ulike samhandlingsbehov og videoløsninger for direktekommunikasjon

De fleste skoler som har god infrastruktur har tatt i bruk plattformer for direkte samhandlingsformer som chat, tavledeling og videomøter med klasse, mindre elevgrupper og kollegaer. KS understreker betydningen av risikovurdering og veiledning til brukerne for slike tjenester. Dessverre har det skjedd uønskede hendelser som kan knyttes til uheldig oppsett og bruk av møtesesjoner. 

Utdanningsdirektoratet har gitt muligheten for å søke om å få videoløsningen Zoom for grunnskolen. Løsningen tilbys gratis i samarbeid med Uninett. Tilbudet gjelder kommuner med færre enn 5000 elever og som ikke allerede har etablert en sikker løsning. Det blir vurdert om tilbudet skal gis til flere kommuner enn de som søkte i første runde.

Kompetansetilbud for skoleledere og lærere

Situasjonen vi står i stiller på mange måter større krav til ansattes digitale kompetanse. Spesielt for ansatte ved skoler som ikke har hatt 1-1-dekning av digitale verktøy har det blitt en krevende overgang, og man har måttet bruke løsninger som ikke vil være bærekraftige over tid. Når de digitale tjenestene ikke er tilrettelagt, tilpasset og kvalitetssikret i forkant, krever det ekstra kompetanse og årvåkenhet av skoleleder og lærere for å bruke nødvendige tjenester på en trygg og god måte med elevene.

Utdanningsdirektoratet har utviklet kompetansepakker for lærere og skoleledere. Blant annet er det utviklet en ny kompetansepakke med gode råd for undervisning med video -opptak eller direkte, og ressurser knyttet til digital didaktikk, personvern og trygg digital hverdag for barn og unge.

Lenkeblokk Icon Kompetansepakke for skoleeiere, skoleledere og lærere i digital samhandling og fjernundervisning

Statlig pedagogisk tjeneste (Statped) har flere tilbud som er ekstra relevante og viktige nå når ikke alle elever har mulighet til å være på skolen.

Statped har blant annet en kontakttjeneste for å stille spørsmål og drøfte spesialpedagogisk opplæring og inkludering. De har nå styrket svartjenesten med kompetanse på særlige opplæringsbehov og bruk av digitale ressurser i forbindelse med fjernundervisning.

Mange kommuner har også laget mindre kompetansetilbud og veiledninger til ansatte.  I tillegg har flere UH-institusjoner og andre offentlige og private tilbydere gode kompetansetilbud og ressurser om fjernundervisning, trygg digital hverdag og andre aspekter av profesjonsfaglig digital kompetanse.

Anskaffelse av læremidler og andre læringsressurser

Det er mange leverandører som har tilbudt gratis bruk av læremidler og andre tjenester i perioden skolene har vært stengt, og mange har fått mulighet til å prøve ut nye læringsressurser. Gjennom NDLA og delingsinitiativer som "Pålogga" (også kjent som "Facebookdugnaden" for lærere) og andre eksisterende delingsarenaer på nett, har mange lærere fått tilgang til digitale undervisningopplegg, tips til læringsressurser og kilder til fagstoff, samt gode råd om bruk av apper og programvare for ulike fag.

Parallelt jobber vi med forberedelse av fagfornyelsen, den største læreplanreformen på ti år. Kommunene fikk i april utbetalt tilskudd til innkjøp av digitale og papirbaserte læremidler for 2020. Rammen var på totalt 170 millioner kroner, og fordeles etter elevtall. I tillegg kan kommunene innen 29. mai søke om ekstra tilskudd til digitale læremidler fra satsingen «Den teknologiske skolesekken». Rammen for denne tilskuddsordningen er i 2020 på 60 millioner kroner, og skal i utgangspunktet dekke 40 prosent av utgiftene til innkjøp av læremidler.

Lenkeblokk Icon Tilskudd for kjøp av digitale læremidler 2020 (udir.no)

KS oppfordrer sterkt til å samle erfaringer med bruk av de digitale ressursene. Bruk det som grunnlag i vurdering av anskaffelser. Situasjonen har gitt oss mulighet til å prøve ut ressurser man vurderte å anskaffe i forbindelse med fagfornyelsen. Det er viktig å ta med seg disse erfaringene i videre vurderinger av hvilke læremidler, læringsressurser og andre verktøy man skal ta i bruk for å understøtte fagfornyelsen. Ta gjerne utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets kriterier for kvalitet i vurdering av læremidler.  Husk at den digitale tjenestekvaliteten, informasjonssikkerhet og personvern også må vurderes.

Bruk av privat utstyr for elever når skolen ikke kan tilby datamaskin eller nettbrett

Mange skoler har måtte belage seg på at elevene har hatt mulighet til å ta i bruk familiens private digitale enheter i fjernundervisningen. Det er både ekstra utfordringer og begrensninger for undervisningsaktiviteter knyttet til dette, og skoleeier bør derfor tilstrebe at nødvendig fjernundervisning skal gjennomføres med digitalt utstyr som er tilrettelagt fra skolen. Dersom det på kort sikt ikke er mulig for skoleeier å tilrettelegge for dette, bør det som et minimum sikres at eleven kan bruke det private utstyret på en sikker måte. Her er det viktig å sørge for god veiledning og teknisk support. Det må være mulig å ha tilgang til og logge seg inn på nettbaserte tjenester skolen bruker, sende og motta tekstfiler og kommunisere med lærer og medelever på en trygg måte gjennom programmer som er tilrettelagt for dette.