Regjeringen vedtok fredag 27. mars en midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om barnehage, grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19. Lørdag 28. mars erklærte minst 1/3 av Stortinget at de ikke støttet deler av forskriften, med den konsekvens at deler av paragraf §2 for barnehage og §3 ble opphevet for grunnopplæringen. Dette gjelder følgende bestemmelser:

  • «Reglene i barnehageloven med forskrifter gjelder så langt de er mulig å oppfylle under utbruddet av Covid-19»
  • «Reglene om opplæringen og annen virksomhet i opplæringslova med forskrifter gjelder så langt de er mulige og forsvarlige å oppfylle under utbruddet av Covid-19» 
  • «Så langt det er mulig, skal opplæringen gjennomføres slik at elevene kan få halvårsvurdering, standpunktkarakterer og grunnlag for vitnemål.»

Les forskriftene her: 

Lenkeblokk Icon Midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19 Lenkeblokk Icon Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19

Forskriften omhandler også saksbehandlingsregler og er tydelig på at det ikke skal fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven kapittel IV og V. Dette innebærer at kommunene og fylkeskommunene må ta utgangspunkt i forvaltningsloven kap. III.

Skolene og barnehagene skal gi et tilbud til barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner, og til utsatte barn og unge. For sistnevnte gruppe, må kommuner, skoler og barnehager også gjøre selvstendige vurderinger av behovet for et tilbud.

I tråd med forarbeidene bør «søknader» forstås mer i retningen av en melding til barnehage eller skolene. Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og lignende og vedtak om særskilt språkopplæring vil være kjent for skolene. Sårbare barn og elever uten slike vedtak kan være avhengige av at skoler og barnehager tar initiativ og ikke venter på en henvendelse fra foreldrene.