Kommuners og fylkeskommuners ansvar

For elevene gjelder i utgangspunktet kommunens og fylkeskommunens plikt til å oppfylle deres rett og plikt til opplæring. Dette innebærer at det så langt råd er, må finnes praktiske løsninger knyttet til bruk av fjernundervisning. Den enkelte kommune og fylkeskommune bør vurdere hva som er praktisk gjennomførbart ut fra lokale forhold.

For å opprettholde virksomhet i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt, er det gjort unntak fra pålegg om stenging slik at kommuner og fylkeskommuner må sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når skole eller andre dagtilbud er stengt.

Her finner du en oversikt over hva som regnes som kritiske samfunnsfunksjoner på Helsedirektoratets nettsider.

Her finner du råd fra KS som gjelder disponering av ansatte under koronautbruddet.

Har du konkrete spørsmål kan du sende epost til medlemsservice@ks.no.

Omdisponering av ansatte som følge av koronavirus er en saklig grunn, og faller inn under arbeidsgivers styringsrett.  

Ved eventuell bruk av frivillige, minner vi om at disse må legge fram politiattest.  

Her finner du råd og informasjon til skoler og SFO som Folkehelseinstituttet publiserer fortløpende.

Fjernundervisning

Nytt av 16.04 - Utdanningsdirektoratet tilbyr gratis videoløsning til fjernundervisning: Kommuner med inntil 5000 elever som ikke har etablert en sikker videoløsning til undervisning kan nå søke om å gratis tilgang til videoløsningen Zoom levert av Uninett ut 2020. Søknadsfristen er fredag 17. april klokken 13:00, men vi oppfordrer til å vise interesse til Udir selv om dere ikke rekker bestilling innen fristen. Uninett sin Zoom-løsning har ikke de samme sikkerhetsutfordringene som er blitt mye omtalt i media. Vi oppfordrer imidlertid til å lese informasjonen fra Uninett grundig.  

Kommuner og fylkeskommuner bør tilrettelegge for fjernundervisning og planlegge for dette enten det gjelder for alle elever ved stenging av skolen, enkeltelever eller grupper av elever som er i karantene og/eller dersom lærere er i karantene.

Her finner du Utdanningsdirektoratets beredskapsside for informasjon, spørsmål og ressurser knyttet til korona-situasjonen.

Her er Datatilsynets oppdaterte råd om bruk av personvern og risikovurderinger av kommunikasjons- og læringsteknologi i lys av denne krisesituasjonen. 

Mange av de digitale tjenestene som er i bruk i nettbasert undervisning krever Feide-innlogging. Nå kan alle skoler som i dag ikke har Feide-tilknytning få tilgang til Feide gjennom en fiktiv opprettet skole, med felles brukerkontoer. Her finner du informasjon om Feide på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Kommunen/fylkeskommunen bør:

 • Sørge for at alle ansatte har nødvendig tilgang til læringsressurser, internett, PC/nettbrett og andre viktige tekniske hjelpemidler som hodetelefoner og lader -både til bruk på skolen og ved hjemmekontor. 
 • Sørge for at lærere har tilgang til teknisk support og veiledning.
 • Involvere både sikkerhetsansvarlig og personvernombudet i beredskapsarbeidet og planleggingen av fjernundervisning og hjemmekontor for lærere.
 • Være tydelig på hvilke kanaler som brukes til kommunikasjon mellom skole og hjem (både elever og foreldre). Ta høyde for at kommunikasjonskanaler kan bli overbelastet.
 • Vurdere nøye bruk av digitale løsninger for skoler/trinn som ikke har full 1-1 dekning til elevene, og hvorvidt man skal oppfordre til å ta i bruk privat digitalt utstyr og/eller i hovedsak basere fjernundervisning på bøker og papirressurser. 
 • Foreta en risikovurdering dersom elevene skal bruke privat utstyr som mobiltelefon og privat pc/nettbrett.
 • Sørge for at alle elever (med foreldre) har tilgang til nødvendig teknisk utstyr, internett og PC/ nettbrett/smarttelefon for å kunne opprettholde kommunikasjon med lærer, medelever og skolen. Dette bør man ha på plass uavhengig av om skal basere opplæringen på digitale ressurser og verktøy eller om man primært bruker papirbaserte læringsressurser og undervisningsplaner i perioden. 
 • Dersom skolene legger opp til bruk av digitale kanaler, læringsplattform og læringsressurser med elevene, må de sørge for at elevene kan påloggingsrutiner for sentrale tjenester, er kjent med sitt FEIDE-brukernavn og passord og er fortrolige med de nettbaserte plattformene som skal brukes.
 • Vurdère kritisk om det er nødvendig og mulig å gå over til andre samhandlingsløsninger som kommunen har. Dette gjelder spesielt dersom eksisterende plattformer brukt i skolen ikke har god funksjonalitet for jevnlig kontakt med elevene og for eventuelt å gjennomføre fjernundervisning. Det er viktig å teste disse før bruk, og ikke ta i bruk nye løsninger forhastet. Det er også viktig å avklare konkrete rammer for bruk -og sørg for å fremskaffe gode veiledningsressurser for lærere og elever om hvordan man skal bruke løsningene. 
 • Ved planlegging av undervisning og læringsopplegg bør ikke skolene ta i bruk digitale læringsressurser som kommunen ikke har kvalitetssikret og risikovurdert med hensyn til elevenes personvern. Bruk primært kjente læringsressurser.

Generelle råd

Kommuner og fylkeskommuner bør:  

 • Tydeliggjøre overfor hjemmene, foreldre og elever hvordan kommunen/fylkeskommunen har tenkt å gjennomføre opplæring.
 • Sørge for at aktuelle elever og foreldre holdes oppdatert på hva som skjer med eksamen. Se informasjon fra Utdanningsdirektoratet her.
 • Ha særlig fokus på elever som av ulike grunner er sårbare. 

Råd om tilbud til barn og unge som trenger det mest på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Når det gjelder refusjon for gjesteelever og kommunale tilskudd til friskoler, er KS sitt råd at dette følger vanlige rutiner og at man eventuelt vil komme tilbake til dette når krisetiltakene er over.