Den videre åpningen av skolene er fortsatt basert på midlertidig forskrift om smittevern og midlertidig forskrift om avvik fra opplæringsloven. Begge disse gir føringer for organiseringen og gjennomføringen av opplæringen. For mer konkret veiledning vises det til oppdaterte veiledere om smittevern for barnetrinnet og ungdomstrinnet og videregående skole.

Midlertidig forskrift om smittevern

Den midlertidige forskriften om smittevern kapittel III om opplærings og utdanningsvirksomhet er endret fra og med 7. mai. 2020. Dette gjelder § 12, § 12a, § 12b og § 12d.

§ 12. Stenging av opplærings- og utdanningsvirksomhet
Følgende virksomhet skal fortsatt være fysisk stengt: virksomhet ved universiteter, høyskoler og fagskoler som ikke er dekket av § 12a tredje ledd, kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss som ikke er dekket av § 12a tredje ledd, og folkehøyskolenes langkurs. Det er viktig å merke seg barnehager og grunnskoler skal være åpne for studenter som trenger praksis i lærerutdanningen.

Bestemmelsene om kritiske samfunnsfunksjoner og virksomhetsfunksjoner videreføres.

Forskriften sier videre:
«Dersom barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har reduserte åpnings- eller oppholdstider på grunn av smitteverntiltak, skal kommunen likevel sørge for at det etableres et tilbud for barn under 12 år som har minst én foresatt ansatt i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren, innen andre kritiske samfunnsfunksjoner eller kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av SARS CoV-2.

Dersom barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har reduserte åpnings- eller oppholdstider på grunn av smitteverntiltak, skal kommunen og fylkeskommunen sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når skole eller andre dagtilbud er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid.

§ 12a. Åpen virksomhet ved barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet
Påbudet om stenging i § 12 omfatter ikke følgende virksomheter:
a) barnehager
b) grunnskoler for både elever og voksne deltakere
c) skolefritidsordninger
d) videregående skoler for både elever og voksne deltakere
e) opplæring etter introduksjonsloven
f) skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4
g) folkehøyskolenes kortkurs.

Skoleeiere ved videregående skoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 som har internat, avgjør ut fra en vurdering av lokale forhold og faglige råd og anbefalinger om smittevern når internatelevene kan returnere til skolen, og om enkelte av internatelevene i en periode etter gjenåpning fortsatt skal få sin opplæring gjennom fjernundervisning.

Virksomhet etter § 12 første ledd bokstav a og b skal være åpen for studenter eller deltakere som må ha tilgang til det fysiske lærestedet for å kunne opprettholde studieprogresjon, gjennomføre tilbud eller fullføre utdanning, forutsatt at de overholder kravene i § 12b. For ansatte og deres tilgang til det fysiske lærestedet gjelder de samme anbefalingene som i arbeidslivet generelt.

§ 12b. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift
Virksomhetene som nevnt i § 12a skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at det blant annet er iverksatt tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak. Helsedirektoratet utgir veiledere om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Virksomhetene skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift, herunder:
a) rutiner for håndvask
b) rutiner for renhold
c) informasjon til og opplæring av ansatte i smitteverntiltak
d) informasjon til foresatte i barnehager og skoler.

Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i skolefritidsordningen til alle elever og ordinært tilbud til alle barnehagebarn i virksomheter som nevnt § 12a første ledd. Skole- og barnehageeier kan redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene i første og andre ledd.

Dersom skoleeier finner at kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift gjør at ikke alle elevene kan få et tilbud på skolen samtidig, skal skoleeier sørge for at alle elever på alle trinn jevnlig og hver uke får et tilbud på skolen. Skoleeier skal tilby hjemmeopplæring i tillegg til tilbud på skolen dersom det er nødvendig for at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha. Elevene på 1.–4. trinn skal så langt som mulig motta et fulltidstilbud på skolen.

§ 12d. Overgangsregel
Dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, kan virksomheter etter § 12a første ledd bokstavene b, d og tredje ledd beslutte å åpne senest innen 15. mai.»

Forskriftens kapittel 2 om karantene, isolasjon og begrensninger i personers bevegelsesfrihet, gjelder fortsatt. Elever som ikke kan møte på skolen begrunnet i disse smittevernreglene, skal få opplæring hjemme, det vil si fjernundervisning. Dersom enkeltelever må være borte på grunn av sykdom, karantene eller isolering, gjelder de vanlige reglene om opplæring ved fravær.
Se Rundskriv Udir 6-20014.

Lenke til forskriften på Lovdata.

Oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner.

Midlertidig forskrift om avvik fra opplæringsloven

Forskriften om avvik fra opplæringsloven ble siste endret 17. april 2020.

Dersom foreldre ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte, kan de velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi barnet privat hjemmeopplæring i samsvar med opplæringsloven § 2-13. Ved privat hjemmeopplæring velger foreldre å ivareta barns og unges opplæringsrett ved selv å overta det juridiske ansvaret for opplæringen.  Det kreves ikke forhåndsgodkjenning fra kommunen. Det følger av opplæringsloven § 14-3 at kommunen fører tilsyn med privat hjemmeopplæring.

Kommunene kan etter opplæringsloven § 2-11 innvilge permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker dersom det er forsvarlig. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke, må avgjøres ut fra hensynet om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om søknaden om permisjon innvilges.

Det er viktig å merke endringene i saksbehandlingsreglene i forskriften § 5 og samtidig minne om at kommunene og fylkeskommunene har gode dokumentasjonsrutiner.

Lenke til smitteveilederne for barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole.