Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven.

Formålet med loven er at barn og familier i størst mulig grad skal kunne få ivaretatt sine rettigheter etter barnehageloven samtidig som det tas hensyn til hva som er mulig når barnehager er stengt eller er underlagt begrensninger av smittevernhensyn som følge av utbruddet av covid-19.

Den midlertidige loven innebærer i grove trekk ingen vesentlige innholdsmessige endringer fra den midlertidige forskriften med unntak av § 3 om barnehageeiers plikt til å sørge for tilbud til barn som ikke kan være hjemme. Dette har blitt til en hjemmelsparagraf som gir departementet hjemmel til å gi forskrift om hvem som skal få tilbud og hva slags tilbud disse barna skal få når barnehagen ellers er stengt eller har redusert åpningstid. I tillegg departementet hjemmel til i forskrift å fravike forvaltningslovens kapittel IV, V og VI når det skal fastsettes saksbehandlingsregler for hvem som skal få tilbud i barnehagen.

I proposisjonen som Stortinget har sluttet seg til, er det gjort følgende avklaringer som er av betydning:

  1. Det er barnehageeier som har plikt til å tilby plass til barn på grunn av barnets behov eller foreldrenes funksjon.
  2. Barnehageeiere kan ikke pålegges å gi tilbud til barn som ikke har barnehageplass.
  3. Det tilbudet barnet normalt har i barnehagen, utgjør en ytre ramme for hvor omfattende tilbud forskriften kan pålegge eier å tilby. Det kan altså ikke pålegges å gi et tilbud utover ordinær åpningstid i barnehagen eller utover den avtalte oppholdstiden foreldrene har gjort med barnehagen ved f.eks. deltidsplasser. 

Utover dette omhandler den midlertidige loven bestemmelser om tilpasninger i barnehagelovens anvendelse når barnehagen er stengt eller driver etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Dette gjelder retten til å benytte barnehageplass og tilpasninger i bestemmelsene om spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring i barnehagelovens kapittel V A.

Loven fastsetter at foreldrebetaling skal skje i tråd med forskrift om foreldrebetaling så lenge barnet får et tilbud i barnehage, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det skal ikke kreves foreldrebetaling dersom barnehagen er stengt. Kommunen skal refundere tapte inntekter fra foreldrebetaling i private barnehager dersom barnehagen må holde stengt på grunn av enkeltvedtak eller forskrift med hjemmel i smittevernloven.

Bestemmelsen gjelder ikke dersom barnehageeier på eget initiativ holder barnehagen stengt. Det samme gjelder for kommunalt tilskudd til private barnehager. Dette skal også opprettholdes dersom barnehagen er stengt med hjemmel i smittevernloven. Loven viderefører bestemmelser for avkorting i tilskudd og kompensasjon for tapt foreldrebetaling dersom private barnehager reduserer sine kostnader betydelig ved stenging.

Loven har trådt i kraft og oppheves 1. november 2020.