Rammer i form av nok ressurser til kommunesektoren, et mer fleksibelt regelverk som er tilpasset situasjonen og gjennom godt samarbeid med partene.

KS er positiv til å legge til rette for at studenter i større grad kan avlaste lærere under pandemien, og vil bidra med løsninger på hvordan dette kan organiseres. KS har også sendt et brev til Arbeids- og sosialdepartementet med oppfordring om å gi pensjonerte lærere en mulighet for å arbeide på vanlige arbeidsvilkår. Dette vil gjøre det mer attraktivt for pensjonerte lærere å ta vikaroppdrag i skolen.

KS har bedt regjeringen om større fleksibilitet til å kombinere skoleundervisning og digital undervisning hjemme også på gult smittevernnivå. Dette kan bidra til å lette driften av skolene, begrense antall elever til stede samtidig og forebygge smitte. Videre har KS bedt Kunnskapsdepartementet vurdere unntak fra krav om fag- og timefordeling.

Overtidsbetalt for lærere

Lønn og godtgjørelse for overtid reguleres av gjeldene tariffavtaler inngått mellom partene.

I likhet med andre kommunalt ansatte, vil pålagt arbeid ut over ordinær arbeidstid for lærere utløse rett til overtidsgodtgjøring Det samme gjelder dersom lærerne blir pålagt ekstra undervisningstimer, ut over det undervisningsomfanget de skal ha i henhold til avtaleverket. Det er gode systemer for å fange opp og utbetale godtgjøring for slikt overtidsarbeid ved alle landets skoler.

I lærernes særegne arbeidstidsordning er imidlertid opp til en tredjedel av arbeidstiden såkalt «ubundet» arbeidstid som læreren selv bestemmer over. Dette er en ordning lærerorganisasjonene har kjempet frem og ønsket å bevare som en del av tariffavtalen. Som følge av denne avtalen har arbeidsgiver begrenset mulighet for å følge opp omfanget av arbeidet i den ubundne tiden og ekstraordinært arbeid i denne tiden vil heller ikke utløse noen form for overtidsgodtgjøring etter avtaleverket. KS er positive til å vurdere endringer i ordningen med ubunden arbeidstid i forbindelse med ordinære forhandlinger om tariffavtalene.

KS oppfordrer kommunene til å ha god dialog med de lokale partene om løsninger som ivaretar både lærere og andre ansatte i en krevende arbeidssituasjon under pandemien.