Det var gitt anledning til å sende inn spørsmål på forhånd og opprettet en kanal for å sende inn spørsmål under selve møtet. Vi lovte å tilby dere svar på deres spørsmål. Under er en oversikt over alle spørsmålene og svar/lenke til hvor du finner svaret. I mange tilfeller henviser vi til eksisterende artikler på ks.no eller til opptaket fra møtet.

Økonomi

1. Skatteoppgjøret kommer tidlig i år for lønnsmottakere, men for næringsdrivende kommer det sent. Det er næringsdrivende som burde få et tidlig oppgjør i år. Kan KS påvirke?

Svar: Aksjeselskaper m.v. betaler skatt etterskuddsvis og ikke forskuddsvis som personer. Det sentrale for aksjeselskaper vil være utsettelse av innbetalinger, og det har regjeringen fulgt opp.

 

2. Merutgiftene og inntektstap pga. koronakrisen rammer kommunene umiddelbart. Hvilke ordninger og systemer kommer for å kompensere for dette, og ikke minst når er slike ordninger på plass?

Svar: Foreløpig har Stortinget vedtatt:

 • 1 milliard kroner til kompensasjon for tapte inntekter barnehage/SFO.
 • 3,75 milliard kroner som rammetilskudd til kommunene. Fordelt etter kostnadsnøkkelen.
 • 250 millioner kroner til skjønn

Anmodningsmerknad fra Stortinget: «Komiteen vil understreke at kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for virkningen av skattesvikt, inntektsbortfall herunder kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling og merutgifter i forbindelse med koronapandemien».

 

3. Lokale politikere er opptatt av vedlikeholdspakken, og vil prioritere tiltak. I påvente av årets kriterier, kan det være nærliggende å bruke kriteriene fra pakken fra 2009?

Svar: Det vet vi ikke. Stortinget har bedt regjeringen om å komme med forslag senest i RNB.

 

4. Er det mest sannsynlig at videre kompensasjon for kommunene knyttet til Korona vil kommer over innbyggertilskuddet eller øremerket etter dokumenterte utgifter (mer byråkratisk)?

Svar: Et viktig prinsipp er at vi må unngå at kompensasjonsordningene gir omfordelingseffekter. Viktig at kompensasjonene treffer med kommunenes faktiske inntektstap og ekstrautgifter.

 

5. Hvordan kompenseres kommunen for tap av inntekter i brukerbetalinger innen mange tjenesteområder, barnehage, kulturskole mfl. Inntektstapet er allerede tilstede.

Svar: Er bevilget kompensasjon for barnehage/SFO for 1 måned, tilsammen 1 milliard kroner. Utbetalingen er varslet 4. mai, og da blir fordelingen mellom kommunene kjent.

 

6. Kommunene anmodes om å sette i gang prosjekter/tiltak for å stimulere til aktivitet, eks. vedlikehold/utbedring av bygg o.l. Vil det gis statlig støtte til slike tiltak?

Svar: Det vet vi ikke. Stortinget har bedt regjeringen om å komme med forslag senest i RNB.

 

7. Med tanke på økonomisk kompensasjon - det er betydelige merkostnader også i andre sektorer enn helse. Må se på faktiske utgifter - ikke deles etter faktoren på helse.

Svar: Et viktig prinsipp er at vi må unngå at kompensasjonsordningene gir omfordelingseffekter. Viktig at kompensasjonene treffer med kommunenes faktiske inntektstap og ekstrautgifter.

 

8. Pga. av inntektssvikt i skisenter, idrettsanlegg mv kan kommunar som har gitt lånegaranti verte stilt overfor krav om å gjere denne aktiv.

Svar: Flere kommuner betaler ut tilskudd for bortfall av inntekt, for eksempel svømmeanlegg.

 

9. Hva kan vi forvente av ekstra inntekter i forbindelse med Corona? Vet vi noe anslag for revidert budsjett?

Svar: Spørsmålet ble besvart i møtet. Se opptaket her

 

10. Får kommunene mulighet til å spisse eiendomsskattetrykket for næringslivet? For eksempel gjennom egen kategori og promillesats for næringslivet som er berørt av Korona? Vindparker er bla ikke berørt.

Svar: KS har sendt et brev til FIN der vi anmodet om at det ble gjort midlertidige endringer i eiendomsskatteloven slik at man f.eks. kunne sette ned skattesatsen for næringseiendommer (som altså ikke omfatter vindparker eller andre energianlegg). Foreløpig muntlig tilbakemelding fra FIN tyder på at de ikke ser behov for særlige tilpasninger i eiendomsskatteloven, men at de mener at bestemmelsene i eiendomsskatteloven gir tilstrekkelige muligheter.

 

11. Hva tenker KS om omdisponering av arbeidskraft i kommunen fra et område til et annet med tanke på KOSTRA rapportering og merkostnader?

Svar: Informasjonen i Kostra skal vise hvordan ressursbruk relateres til dekning av innbyggernes behov. Dette betyr at kostnader/arbeidskraftsressurser skal regnskapsføres/rapporteres på de områdene de til enhver tid er brukt. Er f.eks. en ansatt i svømmehallen omdisponert til vakt ved et sykehjem skal kostnaden og arbeidskraftressursen i aktuell periode registreres på funksjon 253, og ikke funksjon 381.

Arbeidsgiver

1. Vi opplever at det ikkje er samsvar mellom handtering av tilsette i risikogrupper innan helse og omsorg og barnehage.

Svar: Hvordan arbeidsgiver bør «håndtere» risikogrupper innen helse og andre arbeidstakere kan du lese om i denne saken, under «Tilrettelegging for helsepersonell og andre arbeidstakere som er gravide eller i risikogruppene». Dette er også nevnt under «Skole og barnehage», der det henvises til punktet om tilrettelegging.

 

2. Vil KS ta initiativ til sentrale forhandlinger vedrørende mulig midlertidige endringer knyttet til bestemmelser i ferieloven, f.eks. krav på 3 ukers sammenhengende ferie mv med bakgrunn i koronasituasjonen? Vi står foran en sommerferie med en uavklart situasjon. En stor andel fast ansatte går ut i ferie og erstattes av vikarer. Er det tenkt konkrete tiltak vedrørende ferieavvikling for helsepersonell?

Svar: Arbeids- og sosialdepartementet har skrevet et brev til arbeidslivets parter der ulike forhold knyttet til handlingsrommet i ferieloven omtales. Vi kommer til å drøfte spørsmålet nærmere med forhandlingssammenslutningene når vi møtes.

 

3. Spekter og Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og EL og IT Forbundet har inngått avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden. Vil KS gjøre noe tilsvarende?

Svar: KS inngikk avtale med alle våre parter om unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 allerede den 18. mars. Les om avtalen

 

4. Er det slik at yrkesskadeforsikringa vil dekkje alle kommunalt tilsette - altså ikkje berre helsepersonell?

Svar: Forskriftsendringen gjelder for ansatte i helsevesenet og andre yrker der arbeidet gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. KS’ prinsipielle holdning er at alle arbeidstakere, som i sitt arbeid blir smittet med Covid-19, bør kunne ha rett på yrkesskadeerstatning.

 

5. Anbefalinger gitt vedr leger ble sagt primært gjelder fastlege i næring og ikke ansatte i kommune. Hva gjelder i tilfeller der lege har en andel fast stilling og resterende er som næringsdrivende

Svar: Artiklene på ks.no gjelder hovedsakelig fastleger i næring, og vi har omtalt særskilt hva som gjelder i tilfeller hvor lege har delvis fast stilling og delvis næringsdrivende, ettersom inntektskompensasjon kun vil være aktuelt for den næringsdrivende delen (behandling av pasienter på legekontoret). Det er anbefalt på ks.no at kommunene ikke bør gi inntektskompensasjon utover kompensasjon ved karantene, og dette vil også gjelde de med delvis fast stilling og som delvis næringsdrivende.

 

6. Hvis hustandsmedlemmer er i risikogruppen - hva er ansattes adgang til ikke å stille på jobb?

Svar: Spørsmålet er besvart i spørsmål og svar i denne artikkelen under «Tilrettelegging for helsepersonell og andre arbeidstakere som er gravide eller i risikogruppene», Spørsmål 3 «Har ansatte rett til å bli hjemme fordi de har barn, ektefelle eller andre nærstående som er gravide eller i risikogruppen».

 

7. KS har tidligere gitt uttrykk for at permitteringer bør være uaktuelt i kommunene. krisepakkene er ikke tilstrekkelig for å berge kommuneøkonomien. Står KS fortsatt fast på sin anbefaling?

Svar: Spørsmålet ble besvart i møtet. Se opptaket her

 

8. Mange kommuner er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å få til sommerturnusen. Hvordan skal vi håndtere dette i sommer?

Svar: Spørsmålet ble besvart i møtet. Se opptaket her

 

9. Hva er statusen i saken ang. problemstillingen med deltidsansatt personell i brannvesenet, som er permittert fra sin hovedstilling og mottar dagpenger?

Svar: Spørsmålet ble besvart i møtet. Se opptaket her

 

10. Planlegger KS avtalemessige endringer i lønn i forbindelse med Korona-krisen, eks. ulempetillegg, klesgodgjørelse?

Svar: Lønnsoppgjøret er som kjent utsatt til høsten. I denne artikkelen kan du lese mer om hva vi har svart våre motparter om dette. Spørsmålet om klesgodtgjørelse er regulert i særavtalen SGS 1002, som du kan lese her

 

11. Kva tenkjer KS om krava som er varsla frå arbeidstakarorganisasjonane om auka tillegg for meirbelastning for kommunalt tilsette i samband med koronasituasjonen?

Svar: Du finner svaret i denne artikkelen.

Barnehage og skole

1. Mange arbeidstakere definerer seg nå inn i risikogruppen og mener derfor at arbeidsgiver skal omplassere dem fra å jobbe med barn. Skal man kreve legeuttalelse for alle disse?

Svar: Svar på spørsmålet finner du i denne saken.

 

2. Hva med alle som ikke ønsker å komme på jobb (i barnehage eller skole) grunnet pass av egne barn eller generell frykt?

Svar: Svar på spørsmålet finner du i denne saken.

 

3. Angående foreldrebetaling i barnehage. Det er kommunisert at foreldre (som får et tilbud) skal betale fra 14. april og at det kommer mer informasjon. Hva kan en finne informasjonen?

Svar: Svar på spørsmålet finner du i denne saken

 

4. Kan barnehagen ha forskjellig åpningstid til hver enkelt kohort?

Svar: Svar på spørsmålet finner du i denne saken

 

5. Jobber KS med departementet om en veileder for refusjon for tapt foreldrebetaling til private barnehager?

Svar: Svar på spørsmålet finner du i denne saken

 

6. Mindre grupper og faste vaksne, kan du si noe om utfordring med opningstid og arbeidstid, voksne med tidlig vakt, sein vakt?

Svar: Svar på spørsmålet finner du i denne saken

 

7. I hvilken grad er det åpning for å ha redusert åpningstid i barnehagene?

Svar: Svar på spørsmålet finner du i denne saken

 

8. Vedrørende åpning av barnehager: for å drifte barnehage etter veiledning må vi ha noe kortere åpningstid. Dette kolliderer med ansatte i samfunnskritiske funksjoner. Hva gjør vi?

Svar: Svar på spørsmålet finner du i denne saken

 

9. Dersom foreldre tar barnet ut av skolen pga. frykt for smitte kan vi da krever at de skriver ut barnet og at kommunen følger opp på vanlig måte med tilsyn?

Svar: Du finner svaret i denne artikkelen.

 

10. Vi har fått henvendelser fra foreldre som sier at de ikke vil sende barna sine på skolen fordi de ikke stoler på at det er trygt nok. Hvordan skal kommunen forholde seg til dette?

Svar: Du finner svaret i denne artikkelen.

 

11. Veileder for smittevern i barnehagen: Det er behov for tydeligere signal om kortere åpningstid fra sentralt hold. Tiltaka er ikke gjennomførbare med tanke på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Svar: Svar på spørsmålet finner du i denne saken. Som det fremgår er hovedregelen normal drift, men det er gitt rom for å redusere åpningstiden etter en konkret vurdering, dersom dette er nødvendig av smittevernhensyn. 

 

12. Kan barnehagene kreve foreldrebetaling for barn med kroniske sykdommer som anbefales holdt hjemme i henhold til nasjonal veileder? Og må kommunen eventuelt kompensere dette til private barnehager?

Svar: Dette tar vi opp med departementet og ber om en avklaring av.

 

13. Voksenopplæringene kan vel også sies å tilhøre sårbare grupper. Kan dere si noe om eventuelt åpning her? Mulig å åpne samtidig som ungdomstrinnet i den ordinære grunnskolen?

Svar: Vi avventer nasjonale vedtak, men ser at denne gruppa kan ha særskilt behov for at tilbudet åpner.

 

14. Det omtales at to og to kohorter kan samarbeide i utetid. Dersom halvparten av barnegruppene er ute i en litt større barnehage. eks. 5-8 avdelinger. Hvordan holde opp til 12 kohorter adskilt ute?

Svar: Dette må man finne praktiske løsninger på lokalt, og det er gitt en unntaksvis mulighet for redusert oppholdstid dersom dette er nødvendig av smittevernhensyn.

 

15.   Utdanningsdirektoratet: Hvis to kohorter samarbeider, kan da en voksen ha ansvar for inntil 12 barn? I så fall, hvor realistisk er det at disse skal holdes atskilt

Svar: Det stemmer for barn over 6 år, og det er ikke stilt krav om at disse holdes strengt atskilt.

 

16. Får vi godtgjort fra regjeringen ekstra lønnskostnader i barnehagene for å gjennomføre vedtaket om oppstart fra 20. april?

Svar: Det er ikke signalisert økte bevilgninger som følge av forskriften om gjenåpning og veiledere for smittevern. KS ser at det er utfordrende for kommunene å gi ordinære tilbud og følge veilederens eksempler og forslag til kohort-inndeling uten at dette fører til økte utgifter for kommune. Vi vil (i likhet med gjenåpning av skole) prøve å avklare dette nærmere med regjeringen.

 

17.   Hvordan stiller KS og myndighetene seg til at mange barnehager reduserer åpningstiden for å få personalkabalen til å gå opp? Dette kan være en hindring for en del yrkesgrupper for å komme i arbeid.

Svar: Svar på spørsmålet finner du i denne saken

 

18. Utdanningsdirektoratet: hvordan kan du si at det ikke er mer krevende å gjennomføre? Hvordan tenker dere dette i praksis opp mot vanlig drift med tanke på kohorter, skifte av barn/personale opp mot helg mm.

Svar: Se Utdanningsdirektoratets nettsider

 

19. Hva med voksenopplæringen?

Svar: Den er foreløpig ikke omfattet av åpningen.

 

20. Kjem det og rettleiing i høve til korleis ein skal gjennomføre skuleskyss?

Svar: Ja, dette er omtalt i smitteveilederne på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

21. Er det ok å gjennomføre voksenopplæring i små kommuner, der deltagertallet er under/inntil 5 personer, eller må man avvente nasjonale bestemmelser?

Svar: Her bør man avvente nasjonale vedtak.

 

22. Grunnbemanningen i barnehagen jfr. veilederen (Arbeidsmiljølov og avtaleverk) dekker ikke hele dagen - altså fulltidstilbud. Hvordan kan dette forsvares økonomisk for kommunene - både private og kommunale barnehager

Svar: KS vil i samarbeid med kommunene vurdere omfanget av behov for økte ressurser som følge av smittevernkravene, og om dette tilsier en kompensasjon av kommunenes ekstrautgifter. Stortinget har vedtatt at kommunene skal få kompensert ekstrakostnader som følge av smitteutbruddet?

 

23. Til Helsedirektoratet/Utdanningsdirektoratet - begrunnelse kohorter som gjør det umulig å benytte personalet effektivt. Dette opp mot at barn ikke blir smittet i den grad og at det kommuniseres at det er trygt?

Svar: Se Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

24. Helsedirektoratet: det virker faglig sprikende å si at barn ikke er smittebærere og så skal det begrenses veldig. Kommuniserer i to retninger og gjør det krevende.

Svar: Spørsmålet må besvares av sentrale myndigheter, men vi forsøker å bidra til å forklare at vi gjennomfører smittevern for å begrense smitte, selv om den ikke viser seg å ramme barn i særlig grad.

 

25. Kan vi gradvis åpne kulturskolen og opplæringstilbud etter introduksjonsloven fra 27. april?

Svar: Kunnskapsdepartementet har avklart at vi kan starte en åpning av kulturskolene, men KS ønsker å bidra til en trygg åpning med en smitteveileder også for dette området. Les mer i denne saken

 

26. Kohort-grupper gjør at åpningstiden i barnehagen blir redusert. Vil dette påvirke tilskuddet?

Svar: Nei, hverken overføringer til kommunene eller private barnehager vil påvirkes av eventuelle reduserte åpningstider. Se for øvrig svar over. KS vil minne om at barnehagene som utgangspunkt skal gi et ordinært tilbud. Kommunene må gjøre konkrete vurderinger knyttet til redusert åpningstid i barnehage etter Forskrift om smitteverntiltak - Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd. KS oppdaterer artikkelen på ks.no om gjenåpning av barnehager når det foreligger eventuelle nye føringer og avklaringer.

 

27. Me vil bed om at KS jobbar for at små skular kan opne for alle elevar frå 1.-7. Klasse. Me har fire skular under 30 elevar.

Svar: KS samarbeider med regjeringen om forutsetningene for en gradvis åpning av skolene, når det er smittevernmessig forsvarlig.

 

Følgende spørsmål ble besvart i møtet. Se opptaket her

 • 28. Mange arbeidstakere i barnehage og skole vegrer seg nå for å begynne i jobb begrunnet i frykt for å bli smittet. Hvordan skal arbeidsgiver håndtere disse i praksis?
 • 29. Veilederen (for barnehager) sier bemanningsnorm på 6 barn pr. 1 voksen for barn over 6 år. Dette gir gruppestørrelser utover det som er den generelle anbefalingen til befolkningen. Kommentarer?
 • 30. Har KS noen råd i forhold til oppstart av kulturskolene?
 • 31. Vanligvis lager vi mat til barna i barnehagen. Nå hadde det vært veldig greit å be dem om å ha med matpakke. Det vil redusere smitterisiko. Er det greit?
 • 32. Hva er begrunnelsen for å lage så omfattende restriksjoner (som er ekstremt krevende å gjøre i praksis) i barnehager når foreldre og ansatte forsikres om at det er helt trygt?
 • 33. Praktisk mulighet for å holde kohortene adskilt i større barnehager med 50 til 150 barn. Det burde være klarere retningslinjer på antall barn ute samtidig.
 • 34. Vil det bli vurdert stenging av barnehagene i forbindelse med f.eks. fellesferieperioden? Mange foreldre i ferie nå og mindre i sommer. Krevende for barnehagene å ta ut ferie med mange barn i sommer.
 • 35. Forstår at det er rom for å lage mat i barnehagen. Spørsmålet er ikke om dette er lov, men om vi kan la være å lage mat? Kan vi få lov å be barna om å ta med seg matpakke?
 • 36. Hvorfor er det lagt til grunn en organisering i kohorter? Gir store utfordringer for driften og umulig å gjennomføre innen bemanningen og åpningstid. Dette opp mot at det er trygt å sende barna til barnehage.

Helse og velferd

1. Smittevernsutstyr: Hvorfor sier Helsedirektoratet at vi samtidig skal skaffe utstyr på egen hånd? Vi har jo ikke mulighet til å kontrollere kvaliteten på samme måte som nasjonal ordning?

Svar: Spørsmålet ble besvart i møtet. Se opptaket her

 

2. Fastlegeordningen og ny handlingsplan. Har KS informasjon om når tid vi kan forvente å få denne?

Svar: Spørsmålet ble besvart i møtet. Se opptaket her 

 

3. Hvorfor har man anbefalt å redusere kontakt i så stor grad mellom barn? Dette synes å være mer omfattende enn det er kunnskapsgrunnlag for.

Svar: Vi henviser her til Helsedirektoratet.

 

4. Vi får fortsatt beskjed om at vi skal skaffe smittevernutstyr i markedet. Samtidig skal vi melde inn behov nasjonalt. Hvordan skal det vi selv anskaffer kvalitetssikres?

Svar: Spørsmålet ble besvart i møtet. Se opptaket her

 

5. Pga. stor mangel på smittevernutstyr, har enkelte kommuner sett seg nødt til å bestille utstyr fra andre og mer ukjente leverandører. Kan vi få bistand til å kvalitetssikre dette utstyret?

Svar: I Covid-19 Samvirke-møtet mandag 20. april 2020 ble det informert om at Helsedirektoratet er i dialog med Arbeidstilsynet, Legemiddelverket og andre relevante aktører for å kartlegge virksomheter som vil kunne tilby kvalitetskontroll av smittevernutstyr som kommunene anskaffer selv.

 

6. Kan dere si noe mer om åpning for fysioterapi og psykologtjenester eventuelt helsestasjoner?

Svar: Regjeringen konkluderte 7. april med at helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre fra 20. april kan møte pasientene sine ansikt til ansikt under forutsetning av at kravene i veileder for smittevern etterfølges. Les mer på Helsedirektoratets nettsider

 

7. Når kommer veileder i forbindelse med gradvis åpning av helsestasjoner, fysioterapi, ergoterapi, frisører med videre.

Svar: Regjeringen konkluderte 7. april med at helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre fra 20. april kan møte pasientene sine ansikt til ansikt under forutsetning av at kravene i veileder for smittevern etterfølges. Se Helsedirektoratets nettsider for mer informasjon.

Andre spørsmål

1. Hvordan skal private sammenkomster og fester håndheves? Det virker som politiet vegrer seg for å gå inn i dette, de peker på kommunen. vi har få virkemidler - annet enn vedtak om forbud i hver kommune

Svar: Spørsmålet ble besvart i møtet. Se opptaket her

 

2. Korona-appen skal varsle dersom man oppholder seg nærmere enn 2 meter fra en koronasmittet først etter 15 min., hvis jeg har oppfattet rett. Betyr det at koronaviruset ikke smitter så lett?

Svar: Spørsmålet ble besvart i møtet. Se opptaket her

 

3. Vil det bli gitt noen sentrale bestemmelser/råd ang mulig russefeiring etter 15.6, og i tilfelle, når vil disse komme?

Svar: Det er p.t ikke gitt noen egne nasjonale regler om russefeiring ut over de alminnelige smittevernrådene. Men disse rådene medfører for alle praktiske formål at russefeiring slik vi er vant med ikke kan gjennomføres hverken før eller 15 juni.

Vi antar at 15.juni i spørsmålet referer til forbudet mot kulturarrangementer fram til denne datoen som er forankret i smittevernforskriften av 27. mars.  Regjeringen har opplyst at ny vurdering av dette vil komme senest 30 april.

 

4. Får vi nasjonalt vedtak om hvordan russefeiringa skal håndteres?

Svar: Se svar på spørsmål 3.