Det innebærer at det nå er ordinære regler som gjelder, med en varslingsfrist på 14 dager, jf. aml § 10-3 og betaling for forskjøvet arbeidstid ved kortere varslingsfrist.

Hva skjer på utløpstidspunktet?

Arbeidsplaner utarbeidet med hjemmel i avtalen har vært en midlertidig erstatning for ordinær turnus. Det innebærer at dersom man går tilbake til en grunnturnus eller en årsturnus som gjaldt før ny arbeidsplan ble utarbeidet, vil det ikke være et krav om 14-dagers varslingsfrist. Dersom det inngås en ny turnus må arbeidsplanen utarbeides i samsvar med arbeidsmiljøloven § 10-3. Hvis iverksettelse av ny turnus varsles med kortere frist enn 14 dager, vil det utløse betaling for forskjøvet arbeidstid for alle endringer som skjer i perioden fra varsel gis til turnusen iverksettes.

Hvilke muligheter er det til å endre turnus fremover i tid?

Ved senere endringer vil fristen i aml. § 10-3 gjelde, og kortere varsling vil utløse betaling for forskjøvet arbeidstid, jf. HTA kap. 1 § 6 pkt. 6.8.

Hvilke ramme for overtid kan det inngås avtale om lokalt?

Arbeidsgiver og tillitsvalgte kan ihht aml. § 10-6 inngå avtale om at:

  • Samlet arbeidstid ikke overstiger 16 timer i løpet av 24 timer
  • Samlet arbeidstid ikke overstiger 48 timer i snitt innenfor en periode på åtte uker
  • Samlet arbeidstid ikke overstiger 69 timer i noen enkelt uke
  • Samlet overtidsarbeid ikke overstiger 20 timer i løpet av sju dager
  • Samlet overtidsarbeid ikke overstige 50 timer i fire sammenhengende uker
  • Samlet overtidsarbeid ikke overstiger 300 timer i løpet av 52 uker (dette er inkludert overtidstimer som allerede er utført i medhold av avtalen om unntak fra arbeidsmiljøloven)

Daglig arbeidstid

Det kan inngås avtale om daglig arbeidstid på inntil 12,5 timer, jf. aml. § 10-5 (2)

Forlenget arbeidstid på bakgrunn av passiv tjeneste, jf. aml § 10-4 (2) kan komme i tillegg til det som avtales etter § 10-5 (2).

Søn- og helgedagsfri

Det kan inngås avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidsfri på søn- og helgedager, jf. aml. § 10-8 (4).

Hvordan kan arbeidsgiver planlegge for eventuelle behov fremover?

KS anbefaler at arbeidsgiver vurderer om det hensiktsmessig allerede nå å inngå en avtale med tillitsvalgte om rammene som nevnt ovenfor. Det kan eventuelt avtales at en slik avtale kun tas i bruk dersom det lokalt oppstår behov for å forebygge og/eller redusere smittespredning eller for å dekke opp fravær som skyldes smitte/karantene blant de ansatte.

Dersom det inngås avtale som nevnt, kan man samtidig også vurdere om det allerede nå er hensiktsmessig å utarbeide en arbeidsplan som kan iverksettes med 14 dagers varsel idet ovennevnte behov oppstår. Dette kan særlig være aktuelt for å lage en arbeidsplan som kan forebygge smitte.