KS støtter forslaget om å ratifisere ILO-konvensjonen nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet. KS er enig i departementets vurdering om at en ratifisering i hovedsak ikke krever endringer i norsk rett. KS mener likevel det er positivt at myndighetene ønsker å innta en definisjon av trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven, som tilsvarer definisjonene som er inntatt i likestillings- og diskrimineringsloven.

Les hele høringssvaret (pdf).

Se høringsdokumentene (regjeringen.no)