Til hovedinnhold

Helse og omsorg

Kommunale helsetjenester

Hvordan går det med brukermedvirkningen i kommunene

Prosjektet skal analysere kommunenes resultater og skår på spørsmål om opplevd brukermedvirkning.
Foto: Shutterstock

Prosjektnummer:074020

Utførende miljø: Synnovate MMI

Ferdigstilt: 2007

Brukerne av kommunale tjenester er alt i alt fornøyd med tjenestene de mottar. Undersøkelsen peker på at de ikke finner noen sammenheng mellom hvor fornøyde brukerne er med tjenesten og hvor mye ressurser kommunen bruker på området. Brukermedvirkning dreier seg i hovedsak om i hvilken grad brukerne opplever at det foregår en toveis kommunikasjon mellom tjenesteyter og mottaker. Siktemålet med dette er ideelt sett at brukeren skal ha innflytelse på utformingen av tjenesten. På enkelte områder kan denne medvirkningen bestå i at brukeren har frihet til å velge hva ytelsen skal bestå av, eller når den skal ytes. Også det å bli tatt med på råd eller at ens synspunkter blir hørt er aspekter ved brukermedvirkning. Kommunene etterlyser mer kunnskap om brukerundersøkelser og medvirkning. Få kommuner har i dag formaliserte prosesser og nedskrevne tiltak for å oppnå brukermedvirkning og det er også få kommuner som har etablerte rutiner for når brukerundersøkelser skal gjennomføres.

KONTAKT