Til hovedinnhold

Grunnskole og SFO

Økonomi og rammevilkår

Evaluering av driftstyreordningen i grunnskolen, Oslo

Rapporten er anvendt som grunnlag for bystyresak om driftstyreordningen i Oslo. PÅ bakgrunn av rapporten vedtok Oslo kommune å gjøre driftstyreordningen i grunnskolen permanent
 
​Prosjektet er gjennomført gjennom Program For Storybyrettet Forskning
Foto: BLY

Prosjektnummer:000021

Utførende miljø:

Ferdigstilt: 2005

​Dette er en evaluering av hvordan driftsstyreordningen har fungert etter økningen av antallet eksterne styremedlemmer i driftsstyrene i Osloskolen. Prosjektet har belyst forholdet mellom rollene "styre" og "organ for brukermedvirkning".
Driftsstyreordningen i grunnskolen i Oslo ble vurdert i 2001. Etter denne vurderingen ble ordningen videreført i en ny treårs-prøveperiode, men endret ved at antall eksterne driftsstyremedlemmer ble økt fra ett til tre. I tillegg ble det presiserte at det skulle gis målrettet opplæring av og informasjon til driftsstyremedlemmene.
Hovedfunnene tyder på at driftsstyreordningen samlet sett fungerer vesentlig bedre nå enn den gjorde ved den forrige evalueringen for fire år siden. Først og fremst er driftsstyrets rolle og de rammene styret skal forholde seg til mer avklart og akseptert enn før. Dernest er mange av driftsstyrene i god gang med å involvere seg også i skolens innhold, ikke bare i økonomi- og byggesaker. Svært få ønsker å avvikle driftsstyreordningen og gå tilbake til ordningen med samarbeidsutvalg. Evalueringen avdekker imidlertid at det er en del forskjeller mellom de ulike skolene.

KONTAKT