Til hovedinnhold

HELHETLIG BESKRIVELSE AV SOSIALTJENESTEN OG KOMMUNALT BRUKERPERSPEKTIV PÅ TRYGDE- OG ARBEIDSMARKEDSETAT

Stortinget vedtok våren 2003 å sende St. meld. 14 (2002-2003) (SATS-meldingen) tilbake til Regjeringen og igjen be “Regjeringen utrede ulike modeller for én felles velferdsetat bestående av dagens Aetat, trygdeetaten og sosialetaten”. Stortingets Sosialkomité uttalte i den forbindelse: ”Flertallet har ikke tatt standpunkt til hvorvidt en slik felles etat bør være statlig eller kommunal, og vil be om en utredning av begge deler”. Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg for å utrede dette under ledelse av professor Jørn Rattsø. Utvalget har bedt om bidrag fra hver av etatene om hvordan velferdsforvaltningen fungerer, etatenes oppgaver, samordningsforsøk og brukermedvirkning. KS har gitt sosiolog Jan-Tore Pedersen i oppdrag utarbeide bidrag som beskriver disse punktene med utgangspunkt i den kommunale sosialtjenesten. Utvalget har fortløpende fått innspill i form av kapittel utkast.I tiden som kommer vil utformingen og forankringen av den nye velferdsforvaltningen bli sentrale tema. Velferdsutvalget i KS har i sin utredning gått inn for enhetsforvaltning og ønsker en lokal forankring av den nye velferdsforvaltningen (KOU 2003:3).

Prosjektnummer:034018

Utførende miljø:

Ferdigstilt: 2003

KONTAKT