Til hovedinnhold

UTVIKLING AV VERKTØY FOR MÅLING AV KVALITET TIL BRUK I EFFEKTIVITETSUTVIKLING

I forbindelse med arbeidet i effektivitetsnettverkene har det tydelig avtegnet seg et behov for et verktøy i forhold til effektiviseringsutvikling som inkluderer kvalitet og som kan brukes for innsamling av data for tjenestekvalitet. Formålet med dette er at kommunene skal kunne følge med i egen kvalitetsutvikling og samtidig kunne sammenligne seg med andre tilsvarende kommuner.
Foto: Illustrasjon NAV

Prosjektnummer:024002

Utførende miljø: Trondheim økonomiske høgskole

Ferdigstilt: 2002

Som ledd i et prosjekt for å stimulere til aktivt bruk av informasjon fra KOSTRA, har Kommunenes Sentralforbund tatt initiativet til utvikling av et sett med kvalitetsindikatorer for ulike kommunale tjenesteområder. Kvalitetsindikatorene er knyttet til 10 forskjellige kvalitetsdimensjoner: Resultat for brukerne, trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, pålitelighet, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø, samordning og personalets kompetanse. Ut fra disse er det valgt ut en del dimensjoner som skal måles gjennom objektive data og en del som skal måles gjennom brukernes subjektive vurderinger (brukerundersøkelser). Følgende tjenesteområder inngår: Barnehage, grunnskole, pleie- og omsorg, sosialtjenesten, barnevern og byggesak. Formålet er at disse indikatorene skal kunne brukes som et supplement til KOSTRA og føre til et bredere fokus ved sammenligning av data fra flere kommuner. Indikatorene skal også kunne brukes internt i den enkelte kommune for å følge opp kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Indikatorene er utviklet i tett samarbeid med KS og representanter fra ulike kommuner, og det er tatt utgangspunkt i ulike indikatorprosjekter i Norge og erfaringer fra andre nordiske land. Kontaktpersoner er Gudrun Haabeth Grindaker, KS, og professor Tor Busch ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

KONTAKT