Det er bakgrunnen for at KS og NAV har samarbeidet om sjekklister for gode prosesser ved vertskommunesamarbeid om NAV-kontor. Sjekklistene handler i all hovedsak om temaer som er viktige å håndtere i prosessene før vedtak om vertskommunesamarbeid om NAV-kontor. Sjekklistene omtaler blant annet:

  • Interkommunalt samarbeid og NAV-kontor
  • Ansvar, myndighet og nøkkelroller
  • Medbestemmelse i prosesser
  • Saksgrunnlag for vedtak og vertskommuneavtale

Der det fattes vedtak om vertskommunesamarbeid, viser KS og NAV til sjekklister som er utarbeidet for etablering av nye NAV-kontor ved kommunesammenslåing. Prosessene etter vedtak om etablering av nye NAV-kontor vil i all hovedsak være de samme, enten det skjer i en kommunesammenslåing eller vertskommunemodell.

Her kan du laste ned den nye veilederen.

Ny veileder om partnerskapsavtaler kommer

I løpet av våren kommer det også en revidert veileder om partnerskapsavtaler/samarbeidsavtaler. Den bygger på tidligere felles veileder fra KS og NAV. Den er oppdatert og tilpasset dagens situasjon.