Kartleggingen gjennomføres av NAV i samarbeid med KS. 
Høsten 2017 deltok 183 NAV-kontor i undersøkelse som kartla antall og hvilken type henvendelse som kom inn på kontorene.

Undersøkelsen gjelder henvendelser i mottak, brev, e-post, telefon og planlagte møter. Henvendelsene til NAV-kontorene er i 2017 jevnt fordelt på kommunale og statlige tjenester/ytelser. I alt utgjør kommunale henvendelser 50 % prosent av alle henvendelser. Dette er en økning på 4 % siden 2016. Resultatene fra undersøkelsen viser bl.a. at det er flest henvendelser fra personbrukere på fagområdet «økonomisk sosialhjelp». Denne ytelsen utgjør 26 prosent av henvendelsene fra personbrukerne. Kartleggingen viser at 49 prosent av alle henvendelsene gjelder det statlige området. Det største området på statlig side er arbeidsavklaringspenger (16 prosent), dagpenger (8 prosent) og sykepenger (7 prosent)