Les mer om neste grep: Tett oppfølging

Lenkeblokk Icon Gå til tett oppfølging

Det er en trend at tjenestene skal være brukervennlige på politisk nivå, systemnivå og brukernivå.

Tre ulike nivåer

Brukermedvirkning på individnivå handler om den enkeltes rettigheter og muligheter til å ha innflytelse på sitt individuelle støtte- eller behandlingstilbud. Det betyr at den enkelte skal påvirke forhold som gjelder seg selv og egne behov.

 

Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerrepresentanter inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner fra tjenesteapparatet. De er aktivt deltakende ved utveksling av kunnskap og erfaringer for å endre behandlingstilbud og tjenester.

 

Brukermedvirkning på systemnivå er en arbeidsform hvor brukergrupper og brukerorganisasjoner involveres i planlegging av tiltak og tjenester som har allmenn betydning og deltar i råd eller utvalg på styringsnivå.

Involvere for å mestre

Gjennom strategi for brukermedvirkning i NAV er brukerperspektivet satt i førersetet. Strategien skal støtte opp under en felles forståelse for hvorfor og hvordan brukermedvirkning er viktig, og kan være til nytte for alle parter. Brukerkompetanse og fagkompetanse sidestilles, og vil etter hvert merkes i form av bedre brukermøter, og riktigere tjenester på de arenaer der brukerne møter NAV. 

Det er viktig å stille spørsmål om hvordan tjenestene kan involvere brukerne i beslutninger som angår dem. Medbestemmelse og selvbestemmelse er viktig i en hjelpe- og samhandlingssituasjon. Ut fra dette er brukermedvirkning et særlig viktig grep.