Sjekklisten er gullet vårt i prosjektet

Eystein Gleditsch

Prosjektet har gått over tre år og er et samarbeid mellom fem NAV-kontor i Gjøvik-regionen.

Bakgrunn for prosjektet er at ungdommene i Gjøvik-regionen er en del av det samme arbeidsmarkedet og at tilbudet varierer. Avstanden mellom kommunene er relativt liten og bosettingen spredt. Derfor er det i mange tilfeller mer hensiktsmessig å reise til nabokommunen for å utføre aktivitetsplikt. Formålet med aktivitetsplikt er å bidra til at ungdommene selv kommer seg raskere over i jobb, studier eller selvforsørgelse på andre måter. Ved å samarbeide på tvers av kommunene kan det bidra til større variasjon i aktivitetene og dermed mer individuelt tilpassede tiltak.          

Brukerne har medvirket systematisk

Prosjektet er innovativt og utviklingsorientert med særlig vekt på brukermedvirkning. Innholdet i selve aktivitetsplikten skal være bedre og kjennes mer meningsfylt for deltakerne. To personer med brukererfaring har vært ansatt på deltid i prosjektperioden. I tillegg har prosjektet knyttet til seg en ressursgruppe bestående av 5-6 aktive unge brukere. Det er arrangert lokale workshops med utgangspunkt i brukernes erfaringer. Både gode og mindre gode erfaringer ble identifisert. Tilbakemeldingene viste stor variasjon i hvor godt NAV-veiledere kjente til ungdommene forut for valg av aktivitetstilbud. Det ble også identifisert flere tilfeller der ungdommen og veileder ikke hadde møtt hverandre før vedtak om aktivitetsplikt. Disse funnene gjorde at ressursgruppa jobbet fram en sjekkliste som fungerer som et verktøy mellom bruker og veileder. Sjekklisten sikrer god samhandling, grunnlag for tiltaksvalg og oppfølging av tiltaket. Sjekklisten kan du laste ned her (pdf).

Følgeforskning på prosjektet

Høyskolen Innlandet (HINN) har mottatt forskningsmidler fra KS. Oppdraget handler om å innhente informasjon og kunnskap om effekter av prosjektets arbeidsmetoder og tilnærming til en mer brukerdrevet tjenesteutvikling. Problemstillinger som forskerne har sett på er:

  • Hvordan er brukermedvirkning benyttet som kilde til tjenesteutvikling og innovasjon og hva har man oppnådd?
  • Hvorfor er brukermedvirkning egnet for å utvikle tjenester for målgruppen unge brukere?
  • Hvilke praksiser synes å fremme brukermedvirkning?
  • Hva har man oppnådd med brukerveiledning?
  • Hvilke læringspunkter er verdt å ta med seg videre?

Høsten 2023 publiseres funn og resultater fra prosjektet.

Mer om aktivitetsplikten

  • Fra 1.januar 2017 ble det innført en plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år gjennom en endring i sosialtjenesteloven.
  • Vilkår om aktivitet skal bidra til å motivere og påvirke den unge til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon.
  • Hensikten er å styrke den enkeltes muligheter for overgang til arbeid eller utdanning, eller å bli selvforsørget på annen måte.
  • Aktivitetstiltakene må ha et tydelig formål opp mot den enkelte unges behov.