Aldersgrupper

Turnoveren henger tett sammen med alder. I figur 1 ser vi at turnoveren har en U-form: Den er høy for de yngste og eldste, men lav for de midtre aldersgruppene. Blant ansatte under 20 år er turnoveren over 60 prosent. Her er det trolig mange som ennå ikke har valgt hvilket yrke de ønsker seg, og de yngste har nok en mindre stabil livssituasjon enn øvrige ansatte. Turnoveren synker deretter jevnt med alder. En mulig tolkning er at andelen ferdigutdannede øker utover i 20- og 30-åra. Når man har utdannet seg til et yrke har man tatt et valg om at man ønsker å jobbe i yrket og investert mye i dette. Likevel er jobb-byttene litt hyppigere enn for eldre ansatte.

Senere i karrieren er det få som bytter jobb. Blant kommunalt ansatte som var mellom 55 og 60 år i 2020, var det bare 5,2 prosent som ikke var ansatt i 2021. Etter fylte 60 stiger turnoveren raskt. For de som var mellom 65 og 67 år i 2020, var det 40,7 prosent som ikke lenger jobbet i kommunal sektor i 2021. Dette er nok rett og slett ansatte som går av med pensjon. Ansatte på pensjonistvilkår telles ikke med som ansatte her. Enkelte vil derfor fortsatt kunne jobbe noe, selv figuren teller det som turnover når de slutter i sin ordinære stilling.

Stillingsgrupper

Turnoveren varierer også mellom ulike typer stillinger. I figur 2 ser vi at turnoveren er klart høyest for stillinger uten særskilt krav om utdanning («ufaglærte»). Man kan se de ulike stillingskodene i denne gruppen ved å klikke på søylen for ufaglærte. Man ser da at pleiemedarbeider er stillingskoden med høyest turnover, foran assistent. Dette kan skyldes at det i denne stillingskoden er en svært høy andel timelønte, som har vesentlig høyere turnover enn fastlønte. Se diskusjon om dette lenger ned.

Klikker man på søylen for fagarbeiderstillinger ser man at det er én gruppe som tydelig skiller seg ut: Stillingskode 7960 – Lærer uten godkjent utdanning har veldig mye høyere turnover enn alle andre. Det er som forventet. Disse er midlertidig ansatt og er ment å erstattes av undervisningspersonell med godkjent utdanning. Flere vil gjennomføre godkjent utdanning og få en stilling i en annen stillingskode og noen vil få nye tilsettinger i samme stillingskode, men turnoveren blir likevel høy.

Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning har turnover litt under gjennomsnittet. Klikker man søylen vil man se at det er stillingskode 7961 - Lærer som har høyest turnover.  Gjennomsnittsalderen til ansatte i denne stillingskoden er en del høyere enn snittet for kommunesektoren samlet, slik at høy turnover i denne stillingskoden trolig forklares i at mange årlig går av med pensjon.  Undervisningspersonellet har for øvrig lav turnover, noe man ser om man klikker seg inn på gruppene som inneholder adjunkter og lektorer – gruppene med lenger utdanning.

Tabellen under viser turnover for de ti største stillingskodene i kommunesektoren. Disse utgjør 62 prosent av de ansatte i sektoren. Av disse stillingskodene er det stillingskodene 7962 – Adjunkt, 7963 – Adjunkt med tillegg og 7966 – Lektor med tillegg som har lavest turnover.

Høyest turnover blant de ti største stillingskodene har 6572 – Assistent, og 6583 – Pleiemedarbeider. Gjennomsnittsalderen i disse stillingskodene er henholdsvis 40,1 og 36,5 år, som er lavere enn snittet for kommunesektoren på 44,5 år.

Turnover for de ti største stillingskodene i kommunesektoren

  Stillling 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
  HELE KOMMUNESEKTOREN 12,2% 12,6% 12,7% 12,8%
6559 KONSULENT 9,6% 9,6% 12,7% 10,6%
6572 ASSISTENT 23,9% 24,8% 25,0% 25,7%
7076 HJELPEPLEIER 10,1% 10,7% 10,6% 11,0%
7174 SYKEPLEIER 11,5% 11,9% 12,0% 12,6%
7517 FAGARBEIDER 9,4% 9,5% 9,8% 10,2%
7637 PEDAGOGISK LEDER 8,4% 8,1% 7,9% 8,1%
7962 ADJUNKT 7,4% 7,6% 7,9% 7,8%
7963 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD. 6,7% 6,6% 6,8% 6,8%
7966 LEKTOR M. TILLEGGSUTD. 8,5% 8,6% 7,7% 7,7%
8530 RÅDGIVER 9,2% 9,8% 11,1% 9,7%

Tjenesteområder

I figur 3 ser vi at turnoveren er ulik innen de ulike tjenesteområdene. Samferdsel og teknikk har lavest turnover med 9,8 prosent, mens den er høyest innen helse/pleie/omsorg med 14,7 prosent. Merk at et tjenesteområde kan inneholde mange ulike typer stillinger, som utfører helt ulike oppgaver. Innenfor tjenesteområdet Undervisning, kan det for eksempel også være renholdere og vaktmestere tilsatt ved skolene, og innenfor Barnehager eller Helse/Omsorg kan det være ansatte i kun administrative stillinger. 


Hva menes med turnover

Den korte definisjonen av turnover er andelen ansatte som slutter fra ett år til et annet. I vår definisjon ser vi på alle personer som har en stilling i en kommune eller fylkeskommune ett år, men som ikke har noen stilling året etter. Da har de sluttet i kommunal sektor og inngår derfor i turnoveren. Ut fra denne definisjonen er turnoveren 12,7 prosent. Det er andelen av de som var ansatt i kommunal sektor per 1.12.2020, som ikke var ansatt i kommunal sektor per 1.12.2021.

Men hva som er en fornuftig definisjon avhenger av ståsted. Hvis en ansatt bytter jobb fra en kommune til en annen, er det ikke turnover etter definisjonen over. For kommunal sektor er det ikke turnover, men kommunen den ansatte forlater vil se det som turnover. Rundt 2 prosent bytter hvert år til en stilling i en annen kommune. I tillegg er det flere som gjør stillingsbytter internt i kommunen. Fra 2020 til 2021 var det 7,8 prosent av de ansatte som ble værende i samme kommune, men byttet stillingskode. Dette er vist i figur 4. Lenger ned kan du se samme figur for din kommune eller fylkeskommune.

Slik vi teller ansatte i PAI-statistikken, har vi med både fast- og timelønte, faste og midlertidig ansatte, heltids- og deltidsansatte. Noen grupper holdes likevel utenfor: tilfeldig timelønte, ansatte på pensjonistvilkår og alle vikarer. Hvem som teller med som ansatte har betydning for turnoveren. Tabell 1 viser betydningen av dette.

Vikarer og tilfeldig timelønte er holdt utenfor statistikken. Men resterende timelønte er med, og disse har vesentlig høyere turnover enn fastlønte ansatte. Også når en timelønt slutter må vedkommende erstattes av en annen. Likevel er det ikke alle som tenker på det som turnover når timelønte slutter. Dersom disse tas ut av statistikken, ser vi at turnoveren ville sunket til 10,4 prosent. Det er også andre grupper det kan være naturlig å ta ut. Dersom vi også tar ut ansatte i utdanningsstillinger, ville vi fått en turnover på 10,3 prosent.

Over har vi sett på andelen av ansatte som må erstattes. Men det kan også være av interesse å se på hvor stor andel av årsverkene som hvert år må erstattes. Vi har sett at det var 12,8 prosent av de som var ansatt i 2020 som ikke var ansatt i 2021. I tabellen ser vi at disse sto for 10,6 prosent av årsverkene i 2020. De som slutter har i gjennomsnitt lavere stillingsstørrelser enn de som blir værende, så andelen årsverk kommunal sektor mister til turnover er lavere enn andelen ansatte.

Definisjon

Turnover

Andel ansatte ikke lenger ansatt i kommunal sektor (brukt i artikkelen)

12,8%

Andel fastlønte ikke lenger ansatt i kommunal sektor

10,4%

Andel fastlønte, eks. utdanningsstillinger, ikke lenger ansatt i kommunal sektor

10,3%

Andel årsverk ikke lenger ansatt i kommunal sektor

10,6%

Lenkeblokk Icon Turnover etter ulike definisjoner - per kommune