De vanligste stillingene innen barnevern er sosialkurator, miljøterapeut og barnevernspedagog. I tillegg til dette er det blant annet saksbehandlere, assistenter, merkantile medarbeidere og ledere. Sosialkuratorer, miljøterapeuter og barnevernspedagoger utgjør om lag 45 prosent av alle årsverk innen barnevern. Det er også vanlig at ansatte i disse stillingene jobber andre steder i kommunen. Eksempel på dette er boliger for psykisk utviklingshemmede, hjemmehjelp, i skoleverket, ved NAV-kontor, eller andre steder.

Noe lavere enn kommunesektoren

I det følgende er det beregnet turnvover for ansatte innen barnevernstjenesten. Det vil si alle typer stillinger innenfor barnevern. For sosialkuratorer, miljøterapeuter og barnevernspedagoger var turnover fra 2015 til 2016, uavhengig av hvor i kommunen de jobbet, på henholdsvis 11,3, 12 og 11,4 prosent. Dette er noe lavere enn for kommunesektoren som helhet, der turnover fra 2015 til 2016 var 12,1 prosent.

For ansatte innen barnevernstjenesten, uavhengig av type stilling, var turnover i samme periode 11,5 prosent. Turnover varierer noe med geografi. Mellom KS-regionene har Nord-Norge høyest turnover innen barnevern med 13,3 prosent, og Oslo og Akershus som har lavest med 10,5 prosent. 

Bilde uten beskrivelse

 I likhet med kommunesektoren som helhet er turnover innen barnevern høyest blant yngre og eldre arbeidstakere. Men som grafen under viser er turnover innen barnevern noe lavere blant de under 30 år og over 60 år nå man sammenligner med hele kommunesektoren. På den annen side er turnover i aldersgruppene fra 30 og opp til 59 år noe høyere innen barnevern enn for hele kommunesektoren.

Bilde uten beskrivelse

Noen slutter i barnevern med fortsetter i kommunesektoren

Tabellen over viste hvor stor andel av de ansatte som fra 2015 til 2016 hadde sluttet å jobbe i kommunal sektor. Dersom man også skal inkludere de som sluttet å jobbe innen barnevern, men fortsatt er ansatt i kommunal sektor, er tallene noe høyere. 17,1 prosent av alle som jobbet innen barnevern i 2015, jobbet ikke lenger med dette i 2016. 11,5 prosent hadde forlatt kommunesektoren helt, mens de resterende jobbet andre steder i kommunesektoren. Dette gjelder også for de vanligste stillingene innen barnevern. Som nevnt over var turnover ut av kommunesektoren for sosialkuratorer, miljøterapeuter og barnevernspedagoger på henholdsvis 11,3, 12 og 11,4 prosent. Dersom man også inkluderer de som byttet tjenesteområde internt i kommunen er turnover henholdsvis 15,7, 19,5 og 18,5 prosent.

Bilde uten beskrivelse

Totalt sett var det ca. 400 personer som fra 2015 til 2016 sluttet å jobbe innen barnevern, men som fortsatt var ansatt i kommunesektoren. Hvor de begynte å jobbe varierer, men en del gikk til andre tjenesteområder innen helse, mens andre gikk til skolesektoren. Noen gikk også til sentraladministrasjonen i kommunen. Turnover fra barnevernstjenesten på 17,1 prosent fra 2015 til 2016 er omtrent på linje med turnover fra andre større tjenesteområder i kommunesektoren.  

Samtidig med at en del ansatte forlater barnevernstjenesten, kommer mange også til. Antall ansatte i tjenesten økte noe fra 2015 til 2016. Av de som ble nyansatt i barnevernstjenesten fra 2015 til 2016 kom om lag to tredeler utenfra kommunesektoren, mens den siste tredelen kom fra andre tjenesteområder innen kommunesektoren. Av de som kom fra andre tjenesteområder i kommunen kom det flest fra undervisningssektoren. Deretter følger barnehagesektoren, boliger for psykisk utviklingshemmede og ansatte i hjemmetjenesten.