Det er om lag 9.200 virksomhetsledere i kommunal sektor. Med virksomhetsleder menes for eksempel styrer i barnehage, rektor ved en skole, ledere av institusjoner, brannstasjoner, bibliotek etc. De er i det følgende gruppert i tjenesteområdene barnehager, skoler, helse og omsorg, teknisk virksomhet og kultur.

25 prosent av virksomhetsledere i kommunal sektor er menn. Andelen er lavest i barnehager med seks prosent, og høyest i teknisk sektor med 74 prosent. 

 

Figur 1: Andel menn

Gjennomsnittsalderen til virksomhetsledere er 50,7 år. Dette er over seks år høyere enn snittet for kommunesektoren som helhet. Gjennomsnittsalderen til mannlige virksomhetsledere er 50,9 år, mens den for kvinnelige virksomhetsledere er 50,6 år.

 

Figur 2: Gjennomsnittsalder 

Aldersfordelingen mellom kvinnelige og mannlige virksomhetsledere er nokså lik. De to aldersgruppene med flest virksomhetsledere er henholdsvis 45 til 49 for både kvinner og menn.

 

Figur 3: Aldersfordeling blant virksomhetsledere

Sammenlignet med kommunesektoren som helhet er det en langt større andel virksomhetsledere i aldersgruppene fra 40 til og med 64 år og følgelig langt mindre andel under 40 år. Men fra og med 65 år er andelen ansatte omtrent lik mellom virksomhetsledere og kommunesektoren som helhet.

 

Figur 4: Aldersfordeling