I stillinger med særaldersgrense er det mulig å ta ut alderspensjon ved en bestemt alder før fylte 67 år. I KS-området er disse særaldersgrensene henholdsvis 60 og 65 år. Arbeidstakere i stilling med særaldersgrense kan ta ut pensjon inntil tre år før de aktuelle særaldersgrensene, dersom summen av alder og opptjeningstid er minst 85.

Arbeidstakere med særaldersgrense på 60 er brannkonstabler og andre innen brann- og redningstjenesten i kommunen, samt ansatte i ambulansetjeneste.  Dette er typiske mannsdominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 60 år er 96 prosent menn. 

Arbeidstakere med særaldersgrense på 65 jobber særlig i pleie- og omsorgssektoren. For eksempel som hjelpepleier eller sykepleier. Dette er typiske kvinnedominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 65 år er 88 prosent kvinner. Kvinnedominansen i disse yrkene bidrar til at gjennomsnittlig avgangsalder for ansatte i kommunal sektor er lavere for kvinner enn for menn. Kvinnene som var ansatt pr 1.12.2020 og som gikk av det påfølgende året, var i gjennomsnitt 63,1 år gamle da de gikk av, mens mennene som gikk av var i gjennomsnitt 63,7 år. Mer statistikk om ansattes alder finnes her: Aldersstatistikk

Arbeidstakere i pleie- og omsorgssektoren har lavere gjennomsnittlig stillingsstørrelse enn arbeidstakere i andre tjenesteområder i kommunesektoren. Dette gjør at andelen årsverk utført av ansatte med særaldersgrense er noe lavere enn andelen ansatte. Mens ansatte med særaldersgrense utgjør 29,5 prosent av de ansatte, utfører de 27,7 prosent av årsverkene.  

 

Antall ansatte

Andel ansatte

Antall årsverk

Andel årsverk

Ingen særaldersgrense

321.700

71,5 %

265. 600

72,3 %

Særaldersgrense 60 år

8.300

1,8 %

2.300

0,6 %

Særaldersgrense 65 år

  124.600

27,7 %

99.600

27,1 %

Alle ansatte

450.200

100,0 %

367.500

100,0 %

Hjelpepleiere utgjør den klart største gruppen arbeidstakere i stilling med særaldersgrense. Deretter følger sykepleier og miljøterapeut. Tabellen under viser de ti største yrkesgruppene med særaldersgrense i KS-området.

HJELPEPLEIER

45.900

SYKEPLEIER

25.000

MILJØTERAPEUT

9.900

RENHOLDER

9.700

VERNEPLEIER

6.900

BRANNKONSTABEL

6.600

SPESIALSYKEPLEIER

5.400

FAGARBEIDER (med særaldersgrense)

4.800

FAGARB. M/FAGSKOLEUTD.

3.500

HELSESYKEPLEIER

3.200


Alle tall er hentet fra KS’ PAI-register.