Med sektorleder menes øverste leder innenfor en sektor i en kommune eller fylkeskommune. Sektorene som er inkludert her er undervisning, barnehage, helse og omsorg, kultur og teknisk sektor. Sentraladministrasjonen i en kommune eller fylkeskommune er her utelatt som en egen sektor.

 

Tabell 1: Antall sektorledere

  Kvinner og menn Kvinner Menn
Alle sektorer 1.933 1.202 731
Skole 434 237 197
Barnehage 367 343 24
Helse/omsorg 436 323 113
Kultur 332 213 119
Teknisk sektor 364 86 278

Økende andel kvinner

Andelen mannlige sektorledere var i 1. desember, i fjor, på 37,8 prosent. Dette er en nedgang på over ni prosentpoeng siden 2009, da andelen var 48 prosent. Andelen menn er høyest i teknisk sektor med 76,4 prosent. I 2009 var denne 91 prosent. Barnehagesektoren har den klart laveste andelen menn med 6,5 prosent. Andelen mannlige sektorledere har sunket i samtlige sektorer siden 2009.

Andelen mannlige sektorledere er høyere i de folkerike kommunene sammenlignet med de mindre folkerike kommunene. I 2018 var andelen mannlige sektorledere 35,2 prosent i kommuner med færre enn 3.000 innbyggere. I kommuner med over 35.000 innbyggere var andelen menn 44 prosent. Høyest andel menn er det i fylkeskommuner med 57,6 prosent.

 

Figur 1: Andel mannlige sektorledere

 

Gjennomsnittsalderen øker svakt

Gjennomsnittsalderen for sektorledere var per 1. desember 52,4 år. Dette er en økning fra 2009 da den var 51,3 år. Gjennomsnittsalderen for kvinnelige sektorledere var 52 år i 2018, mens den for menn var 53,1 år. Høyest gjennomsnittsalder finner man i undervisnings- og helse- og omsorgsektoren med 53,2 år, mens den er lavest innenfor barnehagesektoren med 51,1 år.

 

Tabell 2: Gjennomsnittsalder for sektorledere fordelt på sektor

Alle sektorer 51,3 51,4 51,5 51,8 52,1 52,2 52,3 52,4 52,5 52,4
Skole 54,6 54,1 53,9 53,9 54,0 54,1 54,0 54,2 53,7 53,2
Barnehage 47,0 47,3 47,6 49,0 49,1 49,9 50,1 50,6 51,1 51,1
Helse/omsorg 50,9 51,4 52,1 52,2 52,7 52,3 52,6 52,6 52,8 53,2
Kultur 50,6 51,0 50,4 50,7 51,2 50,6 50,9 50,7 51,2 51,7
Teknisk sektor 52,5 52,5 52,9 52,7 52,6 53,3 53,3 53,5 53,0 52,6

Lenke til fullstendig tabell med kjønnsfordeling.

 

Stabil turnover

7,5 prosent av de som var sektorledere i 2017 var ikke lenger ansatt i kommunal forvaltning i 2018. Til sammenligning hadde 12,2 prosent av alle ansatte i kommunal og fylkeskommunal forvaltning sluttet fra 2017 til 2018. I årene fra 2009 til 2017 har turnover for sektorledere ligget mellom 6,1 og 7,5 prosent.

Mannlige sektorledere har høyere turnover enn kvinner. Fra 2017 til 2018 var den 9,2 prosent for menn, mens den var 6,3 prosent for kvinner. Menn har hatt høyere turnover enn kvinner i samtlige år fra 2009 til i dag.

 

Tabell 3: Andel turnover blant sektorledere fordelt på sektor gitt i prosent

Alle sektorer 7,3 6,4 6,8 7,4 7,2 6,8 6,4 6,3 7,7
Skole 6,9 5,3 8,5 7,4 9,5 4,8 7,4 8,7 8,1
Barnehage 4,6 3,6 3,7 5,1 3,1 4,9 3,8 4,0 3,1
Helse/omsorg 7,9 5,8 6,9 7,1 7,1 8,0 8,3 7,1 10,3
Kultur 6,9 7,5 6,6 8,2 7,3 7,7 4,7 4,9 6,0
Teknisk sektor 9,9 9,8 7,7 9,1 8,7 8,6 6,9 5,7 10,1

Lenke til fullstendig tabell med kjønnsfordeling.

 

Lavt sykefravær sammenlignet med kommunesektoren som helhet

Sykefraværet i perioden 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 var samlet sett for sektorledere 4,8 prosent. Til sammenligning var sykefraværet for alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner 9,5 prosent.

Kvinnelige sektorledere hadde et sykefravær på 5,9 prosent, mens mennenes fravær var på 2,8 prosent. For kommunesektoren under ett er tilsvarende tall henholdsvis 10,7 og 5,8 prosent.

Sykefraværet for sektorledere er høyest i barnehagesektoren med 6,8 prosent. Utenom restkategorien annet så er det undervisningssektoren har det laveste sykefraværet blant sektorledere med 3,9 prosent.

 

Tabell 4: Sykefraværsprosenter for perioden 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018

  Samlet sykefravær Egenmeldt sykefravær Legemeldt sykefravær
Alle sektorer 4,8 0,6 4,2
Skole 3,9 0,4 3,5
Barnehage 6,8 0,7 6,1
Helse/omsorg 4,6 0,5 4,1
Teknisk sektor 5,2 0,6 4,6
Annet 3,4 0,7 2,7

Lenke til fullstendig tabell med kjønnsfordeling og flere inndelinger.