I kommunal sektor (ekskl. Oslo kommune) er 29,2 prosent av de ansatte i stilling med særaldersgrense. Særaldersgrense vil si at det er mulig å ta ut alderspensjon ved en bestemt alder før fylte 67 år. I KS-området er disse særaldersgrensene henholdsvis 60 og 65 år. Arbeidstakere i stilling med særaldersgrense kan ta ut pensjon inntil tre år før de aktuelle særaldersgrensene, dersom summen av alder og opptjeningstid er minst 85.

Arbeidstakere med særaldersgrense på 60 er brannkonstabler og andre innen brann- og redningstjenesten i kommunen. Dette er typiske mannsdominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 60 år er 96 prosent menn.

Arbeidstakere med særaldersgrense på 65 jobber særlig i pleie- og omsorgssektoren. For eksempel som hjelpepleier eller sykepleier. Dette er typiske kvinnedominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 65 år er 88 prosent kvinner.

Arbeidstakere i pleie- og omsorgssektoren har lavere gjennomsnittlig stillingsstørrelse enn arbeidstakere i andre tjenesteområder i kommunesektoren. Dette gjør at andelen årsverk utført av ansatte med særaldersgrense er noe lavere enn andelen ansatte. Mens ansatte med særaldersgrense utgjør 29,2 prosent av de ansatte, utfører de 27,1 prosent av årsverkene.

 

Antall ansatte

Andel ansatte

Ingen særaldersgrense

 320.900

71,8 %

Særaldersgrense 60 år

 8.000

1,8 %

Særaldersgrense 65 år

 122.400

27,4 %

Alle ansatte

 446.800

100,0 %

Hjelpepleiere utgjør den klart største gruppen arbeidstakere i stilling med særaldersgrense. Deretter følger sykepleier og renholder. Tabellen under viser de ti største yrkesgruppene med særaldersgrense i KS-området.

HJELPEPLEIER

44.800

SYKEPLEIER

24.600

RENHOLDER

10.400

MILJØTERAPEUT

10.100

BRANNKONSTABEL

6.600

VERNEPLEIER

6.400

SPESIALSYKEPLEIER

5.100

FAGARBEIDER (med særaldersgrense)

4.600

HELSESØSTER

3.100

FAGARB. M/FAGSKOLEUTD.

2.900

Alle tall er hentet fra KS’ PAI-register.