I kommunal sektor (eksklusiv Oslo kommune) er 28,7 prosent av de ansatte i stilling med særaldersgrense. Særaldersgrense vil si at det er mulig å ta ut alderspensjon ved en bestemt alder før fylte 67 år. I KS-området er disse særaldersgrensene henholdsvis 60 og 65 år. Arbeidstakere i stilling med særaldersgrense kan ta ut pensjon inntil tre år før de aktuelle særaldersgrensene, dersom summen av alder og opptjeningstid er minst 85.

Arbeidstakere med særaldersgrense på 60 er brannkonstabler og andre innen brann- og redningstjenesten i kommunen.  Dette er typiske mannsdominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 60 år er 97 prosent menn. 

Arbeidstakere med særaldersgrense på 65 jobber særlig i pleie- og omsorgssektoren. For eksempel som hjelpepleier eller sykepleier. Dette er typiske kvinnedominerte yrker. Av ansatte med særaldersgrense på 65 år er 89 prosent kvinner.

Arbeidstakere i pleie- og omsorgssektoren har lavere gjennomsnittlig stillingsstørrelse enn arbeidstakere i andre tjenesteområder i kommunesektoren. Dette gjør at andelen årsverk utført av ansatte med særaldersgrense er noe lavere enn andelen ansatte. Mens ansatte med særaldersgrense utgjør 28,7 prosent av de ansatte, utfører de 26,6 prosent av årsverkene.

  Antall ansatte Andel ansatte
Ingen særaldersgrense 319 000  72,3 %
Særaldersgrense 60 år 7 700  1,7 %
Særaldersgrense 65 år 119 000  27,0 %
Alle ansatte 441 500  100 %

Hjelpepleiere utgjør den klart største gruppen arbeidstakere i stilling med særaldersgrense. Deretter følger sykepleier og renholder. Tabellen under viser de ti største yrkesgruppene (stillingskode i Hovedtariffavtalen) med særaldersgrense i KS-området, og hvor stor andel de utgjør av arbeidstakere som har særaldersgrense. 

  Ansatte Andel ansatte
Hjelpepleier 43 840  34 %
Sykepleier 23 830  19 %
Renholder 10 320  8 %
Miljøterapeut 9 650  8 %
Brannkonstabel 6 140  5 %
Vernepleier 6 050  5 %
Spesialsykepleier 4 930  4 %
Fagarbeider 4 480  4 %
Helsesøster 2 930  2 %
Hjemmehjelp 2 480  2 %

Alle tall er hentet fra KS’ PAI-register. 

Lenkeblokk Icon Se oversikten over ansatte med særaldersgrenser per kommune (excel)