Merarbeid er definert som arbeid utover avtalt stillingsstørrelse for deltidsansatte, og som ikke er overtid.

Andelen merarbeid av samlet utførte årsverk viste en nedadgående trend fra 2013 og frem til 2019, før det igjen økte i 2020. I 2021 gikk andelen merarbeid av totalt utførte årsverk noe ned.

blobid0.pngFigur 1: Merarbeid i prosent av samlet antall årsverk i kommunesektoren 2005-2021

Fra 2019 til 2020 økte antall årsverk merarbeid i kommunesektoren med 10,7 prosent. Hele økningen i merarbeid dette året skjedde i helse/pleie/omsorg og undervisning. Fra 2020 til 2021 gikk merarbeidet ned med 1,6 prosent eller 226 årsverk. Av dette var det en reduksjon på 210 årsverk i sektorene undervisning og helse/pleie/omsorg.

Det er grunn til å tro at økningen av merarbeid i disse to sektorene i stor grad er en korona-effekt ved at det har dekket behov for ekstra arbeidskraft både i 2020 og 2021.  Samtidig viser statistikk over utviklingen i heltid og deltid, at andelen heltidsansatte og gjennomsnittlig avtalt stillingsstørrelse har økt hvert år i perioden 2014-2021, og da reduseres potensialet for merarbeid gradvis.  

Litt over tre fjerdedeler av alt merarbeid i kommunesektoren gjøres innen helse/pleie/omsorg, og nesten alt dette gjøres av ansatte i turnus. De turnusansatte sto for 73 prosent av alt merarbeidet i kommunesektoren i 2021. Dette tilsvarte om lag 10.200 årsverk.

Ser vi på summen av avtalte årsverk og merarbeid, utgjør merarbeidet 9 prosent av samlet utførte årsverk for de turnusansatte i helse/pleie/omsorg. Andelen merarbeid for de turnusansatte har ligget stabilt rundt 9 prosent de siste tre årene.

blobid1.pngFigur 2: Antall årsverk merarbeid i kommunesektoren etter tjenesteområde. 2019-2021.

Innenfor helse, pleie og omsorg er det ansatte i fem store stillingsgrupper som utfører det meste av merarbeidet. Av disse hadde hjelpepleiere og fagarbeidere en økning i merarbeidet fra 2020 til 2021. Blant de øvrige store gruppene - assistenter, pleiemedarbeidere og sykepleiere – gikk merarbeidet ned fra 2020 til 2021. Dette går frem av tabell 1. Tallene i tabellen inkluderer ansatte med og uten turnus.

Stillings-kode

I PAI

Stillings-

betegnelse

Årsverk merarbeid 2019

Årsverk merarbeid

2020

Årsverk merarbeid 2021

Endring merarb. Årsverk

2020-2021

Endring merarbeid

i prosent

2020-2021

7076

Hjelpepleier

2707

2925

2994

+69,3

+2,4

6572

Assistent

2868

3022

2952

-70,1

-2,3

6583

Pleiemedarbeider

1937

2198

2191

-6,9

-0,3

7174

Sykepleier

682

748

714

-34,1

-4,6

7517

Fagarbeider

676

704

707

+2,3

+0,3

 

Andre stillinger i helse/pleie/omsorg

1123

1292

 

1163

-129,0

-10,0

 

Helse/pleie/omsorg

i alt

9993

10889

 

10721

-168,6

-1,5

Tabell 1: Antall årsverk merarbeid i helse, pleie og omsorg i 2019-2021. Endring 2020-2021.

Alle tall i denne artikkelen er hentet fra KS’ Pai-register.

Rapporteringen

Noen forhold knyttet til rapporteringen av merarbeid som påvirker tallene i figur 1:

  • Oslo kommune hadde sterk økning i antall årsverk merarbeid fra 2011 til 2012 og sterk nedgang fra 2014 til 2015.
  • Bergen kommune hadde sterk reduksjon i antall årsverk merarbeid fra 2010 til 2011. Fra 2014 til 2020 har Bergen ikke registrert merarbeid.
  • Kommunene Hamar, Løten og Stange mangler tall for 2008 og 2009, og vi har forutsatt at merarbeidet disse to årene er lik gjennomsnittet av årene 2007 og 2010.