Gjennomsnittlig årslønnsvekst for alle ansatte i KS' tariffområde var 2,9 prosent fra 2017 til 2018. Den gjennomsnittlige lønnsglidningen var 0,5 prosent, mens lønnsoverhenget til 2019 var på 0,7 prosent.

Gjennomsnittlig endring i månedsfortjeneste for hele tariffområdet fra 1.12.2017 til 1.12.2018 var 2,1 prosent (ujusterte tall). 

 

Stillinger med hovedsakelig sentral lønnsfastsettelse
For stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse (Hovedtariffavtalens kapittel 4) var gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2017 til 2018 på 2,9 prosent. Gjennomsnittlig lønnsglidning var 0,2 prosent for dette kapitlet. Lønnsoverhenget til 2019 var på 0,6 prosent.

Gjennomsnittlig endring i månedsfortjeneste i kapittel 4 fra 1.12.2017 til 1.12.2018 var 2,1 prosent (justerte tall).

 

Stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse
For Hovedtariffavtalens kapittel 3.4 og 5 fastsettes lønnen gjennom lokale lønnsforhandlinger i den enkelte kommune og fylkeskommune. Kapittel 3.4 består av ledere mens kapittel 5 består av akademikere. Gjennomsnittlig årslønnsvekst var mellom 2017 og 2018 på 3,3 prosent for begge kapitlene. Den gjennomsnittlige lønnsglidningen var også på 2,4 prosent for begge, mens lønnsoverhenget til 2019 var 0,9 prosent.

Gjennomsnittlig endring i månedsfortjenesten for de med kun lokal lønnsfastsettelse var fra 1.12.2017 til 1.12.2018 på 3,3 prosent i både kapittel 3.4 og i kapittel 5 (justerte tall).

 

Identiske personer
Med identiske personer menes her personer som var ansatt både per 1.12.2017 og 1.12.2018. Den ansatte tilhørte det angitte kapittelet i 2017 og hvilket som helst kapittel i 2018.

For identiske personer økte gjennomsnittlig månedsfortjeneste med 2,8 prosent fra 1.12.2017 til 1.12.2018. For kapittel 3.4, 4 og 5 var økningen på henholdsvis 3,6, 2,6 og 3,9 prosent.

 

Kjønn
Kvinners månedsfortjeneste som andel av menns månedsfortjeneste var 93,4 prosent. Ulikt lønnsnivå for kvinner og menn skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Dersom like mange kvinner som menn hadde vært assistenter eller ledere m.m., ville andelen vært 97,6 prosent. Se tabell 3.4.11 og 3.4.12.

For kvinner var vekst i månedsfortjeneste fra 1.12.2017 til 1.12.2018 på 2,2 prosent, mens den for menn var på 2,0 prosent. I kapittel 4 var det en vekst i månedsfortjenesten på 1,8 prosent for kvinner og 1,5 prosent for menn (registrerte tall). Se tabell 3.4.17.

Interesserte kan lese mer om lønnsvekst og hva som påvirker den i teksten og tabellene i rapporten. Rapporten gir også et innblikk i hva som har skjedd i tariffoppgjørene i de enkelte år f.o.m. 1991.

 

Videre lesning:
TBSK-rapporten 2019 (tall for 2018)