Årslønnsvekst

KS' tariffområde 

Av rapporten fra det partssammensatte TBSK-utvalget, som ble lagt fram 16. mars, går det fram at årslønnsveksten fra 2020 til 2021 er beregnet til 2,5 prosent for KS-området samlet. Lønnsglidningen i 2021 måles til 0,5 prosent, mens overhenget til 2022 er på 1,6 prosent.

Tariffavtalen for KS-området er delt inn i ulike lønnskapitler. Arbeidstakere i kapittel 4 er omfattet av sentrale lønnsforhandlinger, mens arbeidstakere i kapittel 3 og 5 får lønnstillegg avtalt lokalt i den enkelte kommune/fylkeskommune. Kapittel 3 består av ledere, mens kapittel 5 består av ulike grupper av akademikere (f.eks. leger, advokater og ingeniører).

For arbeidstakere i kapittel 4, som utgjør om lag 88 prosent av de ansatte i KS-området totalt, var årslønnsveksten på 2,5 prosent. Overhenget til 2022 er i kapittel 4 beregnet til 1,8 prosent, og glidningen i 2021 til 0,1 prosent. Gjennomsnittet av glidningen de tre foregående årene i kapittel 4 er beregnet til 0,2 prosent.

Tabell 1: Sentrale tallstørrelser

-

KS-området

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 3.4

Årslønnsvekst 2020–2021

2,5 %

2,5 %

3,2 %

3,0 %

Lønnsglidning i 2021

0,5 %

0,1 %

2,8 %

2,6 %

Overheng til 2022

1,6 %

1,8 %

1,0 %

1,0 %

I kapittel 5 og 3.4 var årslønnsveksten henholdsvis 3,2 og 3,0 prosent. Lønnsveksten i kapittel 5 og 3.4 har vært høyere enn i kapittel 4 hvert år siden 2005. Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2005 til 2021 er 3,6 prosent i kapittel 4, mens den i kapittel 5 og 3.4 er henholdsvis 4,3 og 4,1 prosent.

Utvalget omtaler også strukturelle faktorer som påvirker lønnsveksten. Blant annet viser rapporten at forskyving av virkningstidspunkter, som følge av streik, trakk årslønnsveksten for hele KS-området ned 0,1 prosentpoeng.

Frontfaget

Tallene for årslønnsvekst viser hvor mye lønnen endrer seg fra ett kalenderår til et annet. Tallene er godt egnet til å sammenligne lønnsutviklingen på tvers av ulike tariffområder og er det viktigste lønnsbegrepet blant annet i tarifforhandlinger og i TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene). Det brukes for eksempel når man skal sammenligne lønnsutviklingen i kommunesektoren med frontfaget. 

I figur 1 vises årslønnsveksten det siste tiåret for ulike tariffområder og grupper. Kommuneansatte i alt inkluderer i tillegg til KS-området også Oslo kommune og Samfunnsbedriftene, mens NHO - Industri i alt er frontfaget. Disse tallene er fra TBUs foreløpige rapport 2022, tabell 1.1. Figuren viser også tilsvarende tall for de som får det meste av sin lønnsutvikling bestemt gjennom det sentrale tariffoppgjøret i KS-området, nemlig HTAs kapittel 4 samlet, gruppe 1 (stilllinger uten krav til utdanning og fagarbeidere) og gruppe 2 (stillinger med krav om UH-utdanning).

Figur 1: TidsserierUlike stillinger

Ansatte i kapittel 4 er delt i ulike stillingsgrupper basert på krav til utdanning. Disse består igjen av ulike stillingskoder. Figur 2 viser antall årsverk innen hver stillingsgruppe og -kode. Vi ser at "Fagarbeiderstillinger/Tilsvarende fagarbeiderstillinger" er den største stillingsgruppen med over 92 000 årsverk, etterfulgt av "Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning". Du kan klikke på kakestykket for stillingsgruppen for å se tilsvarende tall for  stillingskodene som inngår i stillingsgruppen.

Figur 2: ÅrsverkLønnsnivået varierer med både stillingsgruppe og -kode. Figur 3 viser lønnsnivå for hver av stillingsgruppene. Du kan klikke på søylene for stillingsgruppene for å se tilsvarende tall for stillingskodene som inngår i stillingsgruppen. Tallene er månedsfortjeneste per desember 2021, ganget med 12 for å få et årsbeløp. Månedsfortjeneste inneholder i tillegg til grunnlønn også ulike faste og variable tillegg, som for eksempel lørdags- og søndagstillegg, kvelds- og nattillegg, kompetansetillegg og funksjonstillegg for undervisningspersonell. Bonus og overtidsbetaling inngår ikke. Tallene viser lønn per årsverk, altså hva en ansatt tjener i full stilling. Det er også månedsfortjenesten som benyttes i årslønnstallene referert over.

Figur 3: LønnsnivåNår vi ser på lønnsveksten for ulike stillingskoder har vi ikke tilgang på årslønnsveksttall, men ser rett og slett på hvor mye månedsfortjenesten økte fra desember 2020 til desember 2021 (datolønnsvekst). Datolønnsveksten var på 3,9 prosent i hele KS-området. Tabell 2 viser lønnsnivå og datolønnsvekst for de ti største stillingskodene. Tall for samtlige stillingskoder finnes i TBSK-rapporten, tabell 3.4.5.

Når vi beregner vanlig datolønnsvekst, sammenligner vi gjennomsnittslønnen til alle som var ansatt i stillingskoden per 1.12.2021 med gjennomsnittslønnen til alle som var ansatt i stillingskoden per 1.12.2020. Det er det vi betegner som gruppens datolønnsvekst. Men dette tallet påvirkes hvor mange som slutter i løpet av året og hvilken lønn de hadde, samt de som blir ansatt i løpet av året og lønnen de har. For eksempel synker lønnsveksten dersom mange med høy ansiennitet slutter eller dersom man ansetter mange med lav ansiennitet. Selv om datolønnsveksten da blir lav, kan de som var i jobb begge årene ha hatt en god lønnsutvikling. Det kan derfor være nyttig å supplere den vanlige datolønnsveksten med tall for identiske ansatte. Da ser vi bare på de som var ansatt og i samme stillingskode både 1.12.2020 og 1.12.2021. For de ti største stillingskodene er dette også vist i tabell 2. Tall for samtlige stillingskoder finnes i TBSK-rapporten, tabell 3.4.19.

Tabell 2: Lønn og lønnsvekst for de ti største stillingskodene

Stilling

Lønn per 1.12.2021 (månedsfortjeneste*12)

Datolønnsvekst (månedsfortjeneste)

Datolønnsvekst, identiske (månedsfortjeneste)

6572 - ASSISTENT

428 544

2,8%

4,3%

7076 - HJELPEPLEIER

523 274

3,2%

3,8%

7174 - SYKEPLEIER

594 737

4,3%

5,3%

7517 - FAGARBEIDER

467 889

3,7%

4,5%

7637 - PEDAGOGISK LEDER

544 964

4,3%

4,9%

7962 - ADJUNKT

566 344

4,0%

4,4%

7963 - ADJUNKT M. TILLEGGSUTD.

619 837

4,1%

4,4%

7966 - LEKTOR M. TILLEGGSUTD.

671 360

3,8%

4,8%

8530 - RÅDGIVER

658 117

3,0%

3,9%

9451 - LEDER/VIRKSOMHETSLEDER

781 629

3,6%

4,2%


TBSK-rapporten i sin helhet kan leses HER