Tariffavtalen for KS-området er delt inn i ulike lønnskapitler. Arbeidstakere i kapittel 4 er omfattet av sentrale lønnsforhandlinger, mens arbeidstakere i kapittel 3 og 5 får lønnstillegg avtalt lokalt i den enkelte kommune/fylkeskommune. Kapittel 4 utgjør 88 prosent av de ansatte i KS-området. Kapittel 3 består av ledere, mens kapittel 5 består av akademikere (f.eks. leger, advokater og ingeniører).

Kapittel 4 er delt inn stillingsgrupper. En stillingsgruppe vil si stillinger med samme krav til utdannelsesnivå. For eksempel har både en adjunkt og en spesialsykepleier 4-årig U/H-utdannelse. Dermed er de i samme stillingsgruppe. Hver stillingsgruppe og ansiennitetstrinn har en garantilønn, det vil si laveste årslønn en arbeidstaker kan ha. Lavest garantilønn har stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» ved null års ansiennitet med 324.900 kroner (etter mekling i 2022). Høyeste garantilønn har stillingsgruppen «Lektor med tilleggsutdanning» ved 16 års ansiennitet med 691.000 kroner (etter mekling i 2022). Garantilønnstabellen er designet slik at jo høyere utdannelse en arbeidstaker har, jo høyere inntekt får en over livsløpet (Se her).

Ved de sentrale lønnsoppgjørene i KS-området, gis sentrale lønnstillegg per stillingsgruppe og ansiennitetstrinn. Det vil si at størrelsen på lønnstillegg kan variere mellom stillingsgruppene, og i tillegg variere med ansiennitet innenfor stillingsgruppene. Tabellen under viser hvordan de sentrale tilleggene ble gitt i 2021-oppgjøret.

 

Sentrale lønnstillegg i 2021

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

10.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

12.900

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

11.500

12.600

12.600

12.600

12.600

12.700

14.600

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

11.800

12.600

12.600

12.600

12.600

12.700

15.700

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

12.100

12.800

13.000

13.200

13.400

13.800

16.700

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

12.500

13.300

13.700

14.000

14.200

15.500

17.500

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

13.300

13.600

14.000

14.300

16.400

18.400

18.800

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

16.400

16.400

16.400

16.400

16.400

18.700

21.000

Lektor med tilleggsutdanning

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

18.900

22.000

Lenkeblokk Icon Sentrale lønnstillegg i 2021

Tabellen under viser gjennomsnittlig kronetillegg per årsverk per stillingsgruppe for årene 2018 til 2021. Det vil altså si gjennomsnittet for alle ansiennitetstrinnene for hver stillingsgruppe. Tallene er vektet med antall årsverk på hver ansiennitetstrinn, og tar dermed hensyn til at det for eksempel er flere med 16 års ansiennitet enn med 0 års ansiennitet.

Gjennomsnittlig kronetillegg per årsverk per stillingsgruppe i HTA kapittel 4

     

Stillingsgruppe

2018

2019

2020

2021

Stillinger uten krav til utdanning

5 000

8 507

1 400

11.901

Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger

7 443

13.859

1 400

13.946

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

8 145

14.605

1 400

14.901

Lærer og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning

9 039

23.124

1 400

15.003

Adjunkt og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning

9 510

19.978

1 600

16.330

Adjunkt m/tillegg og 5 år U/H-utdanning

10.534

16.661

1 700

18.099

Lektor og stillinger med mastergrad

10.014

17.476

1 800

18.127

Lektor med tilleggsutdanning

11.153

19.113

1 900

19.975

 

 

 

 

 

Ledere i kapittel 4

8 037

16.159

1 663

16.052

Kilde: KS
(*) Tallene er uten lokal pott. Den lokale potten utgjør i underkant av 5.000 kroner per årsverk.

Lenkeblokk Icon Gjennomsnittlig kronetillegg per årsverk per stillingsgruppe i HTA kapittel 4

I 2021 ble den anslåtte rammen fra frontfaget 2,7 prosent. Tilleggene som ble gitt i KS-oppgjøret tilsvarte en ramme på 2,8 prosent. Lavest tillegg fikk stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» med et gjennomsnitt for alle ansiennitetstrinnene på 11.900 kroner. Høyest tillegg ble gitt til stillingsgruppen «Lektor med tilleggsutdanning». Tilleggene i denne stillingsgruppen varierte med ansiennitet fra 16.500 til 22.000 kroner, med et gjennomsnitt for alle ansiennitetstrinnene på i underkant av 20.000. I 2021-oppgjøret ble i tillegg til sentrale lønnstillegg satt av en pott til lokale forhandlinger tilsvarende 1,0 prosent.

I 2020 ble den anslåtte rammen fra frontfaget historisk lav på 1,7 prosent. Overheng fra året før, samt anslått glidning utgjorde 1,6 prosent. Med kun 0,1 prosentpoeng igjen av disponibel ramme til sentrale lønnstillegg, ble kronetilleggene følgelig også lave. Kronetilleggene varierte fra 1400 til stillingsgruppene uten krav til høgskoleutdanning, samt «Lærer og Stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning», til 1900 kroner til stillingsgruppen «Lektor med tilleggsutdanning».

I 2019 ble lønnstillegg gitt som differensierte kronetillegg som varierte med stillingsgruppe og ansiennitet. Lavest kronetillegg fikk stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» med tillegg som varierte med ansiennitet fra 8.000 til 8.900 kroner, med et gjennomsnitt på 8.500 kroner. Høyest kronetillegg fikk stillingsgruppen «Lektor med tilleggsutdanning» som varierte med ansiennitet fra 17.000 til 20.000 kroner, med et gjennomsnitt på 19.100 kroner. 

I 2019 ble det gitt ytterligere tillegg i form av økte garantilønnssatser for utvalgte stillingsgrupper og ansiennitetstrinn. For eksempel ble det gitt et lønnstillegg på 14.000 til stillingsgruppen «Lærer og Stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning». Men i tillegg ble garantilønnssatsen ved ti års ansiennitet, hevet til 500.000 kroner. Det vil si at ansatte som etter et lønnstillegg på 14.000 kroner, hadde årslønn under 500.000 kroner, fikk et ytterligere lønnstillegg slik at ny årslønn ble 500.000 kroner. Når både kronetillegg og heving av garantilønnssats legges sammen, var gjennomsnittlig lønnstillegg høyest i stillingsgruppen «Lærer og Stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning» med 23.100 kroner. Deretter fulgte stillingsgruppene «Adjunkt og Stillinger med krav om 4 år U/H-utdanning» med et gjennomsnittlig tillegg på nesten 20.000 kroner, og «Lektor med tilleggsutdanning» med et gjennomsnittlig tillegg på 19.100 kroner. Gjennomsnittlig kronetillegg for hele kapittel 4 var 16.300 kroner.

I 2019-oppgjøret ble også satser for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg hevet (avtalt i 2018, men med virkning fra 2019). Dette er holdt utenom, men det er verdt å merke seg at økte satser for disse tilleggene utgjorde om lag åtte prosent av disponible midler i 2019.  

I 2018 ble lønnstillegg gitt som differensierte kronetillegg som varierte med stillingsgruppe og ansiennitet. Gjennomsnittlig tillegg per stillingsgruppe var lavest i stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» med 5.000 kroner, til nesten 11.200 kroner til «Lektor med tilleggsutdanning». Gjennomsnittlig kronetillegg for hele kapittel 4 var 8.100 kroner. 

Ledere i kapittel 4 er ikke omfattet av garantilønnstabellen, og får ved de sentrale oppgjørene et prosenttillegg. Hva disse tilleggene i snitt utgjør i kroner er også tatt med i tabellen over.

Hvor mye utgjør tilleggene i prosent?

I de fleste oppgjørene har tilleggene i kroner økt med nivå på utdanning. Tabellen under viser hvor mye de sentrale lønnstilleggene er beregnet å øke gjennomsnittlig månedsfortjeneste i prosent. Det vil si hva datolønnsveksten per stillingsgruppe ville ha blitt, dersom det kun var de sentrale tilleggene som ga et bidrag til lønnsveksten. Men lønnsvekst er også påvirket av andre elementer enn kun de sentrale tilleggene. Ansiennitetstillegg, andre lokale tillegg og sammensetningseffekter påvirker også lønnsveksten. Derfor vil ikke lønnsveksten per stillingsgruppe nødvendigvis bli nøyaktig det den er beregnet til. Poenget med tabellen er altså kun å se på hva de sentrale tilleggene bidrar med til lønnsveksten, ikke vise hva lønnsveksten faktisk ble.   

Merk at tallene som framkommer av tabellen ikke er sammenlignbare med det som er årslønnsvekstrammen for oppgjøret det enkelte år. Prosenten angir hvor mye de sentrale tilleggene i gjennomsnitt bidrar med til datolønnsvekst (Se boks nederst for forskjell på datolønnsvekst og årslønnsvekst). For eksempel var rammen for oppgjøret i 2020 1,7 prosent. Overheng og anslått glidning bidro til sammen med 1,6 prosent på rammen. Det vil si at det var 0,1 prosentpoeng igjen av rammen å forhandle om. I 2020 ble det gitt tillegg som for alle stillingsgruppene bidro med 0,3 prosent per dato. Tillegget hadde virkning fra 1. september og bidro dermed til 0,3%*4/12 = 0,1 prosent på rammen. Dermed ble rammen for oppgjøret i 2020 1,7 prosent, selv om tillegg gitt per 1. september utgjorde et tillegg på 0,3 prosent.

Sentrale lønnstillegg sitt bidrag til lønnsveksten i månedsfortjeneste i HTA kapittel 4

 

Stillingsgruppe

2018

2019

2020

2021(*)

Stillinger uten krav til utdanning

1,3 %

2,2 %

0,3 %

2,9 %

Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger

1,7 %

3,1 %

0,3 %

3,0 %

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

1,8 %

3,2 %

0,3 %

3,0 %

Lærer og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning

1,9 %

4,7 %

0,3 %

2,8 %

Adjunkt og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning

1,9 %

3,8 %

0,3 %

3,0 %

Adjunkt m/tillegg og 5 år U/H-utdanning

1,9 %

2,9 %

0,3 %

3,0 %

Lektor og stillinger med mastergrad

1,8 %

3,1 %

0,3 %

3,1 %

Lektor med tilleggsutdanning

1,8 %

3,1 %

0,3 %

3,1 %

 

 

 

 

 

Ledere i kapittel 4

1,5 %

2,9 %

0,3 %

2,8 %

Kilde: KS
(*) Tallene er uten lokal pott. Den lokale potten utgjorde 1,0 prosent av lønnsmassen. Dette kommer i tillegg til de sentrale kronetilleggene.

Lenkeblokk Icon Sentrale lønnstillegg sitt bidrag til lønnsveksten i månedsfortjeneste i HTA kapittel 4

I 2021 bidro de sentrale lønnstilleggene med mellom 2,9 til 3,1 prosent til lønnsveksten. Høyest tillegg i prosent ble gitt til stillingsgruppene «Lektor med tilleggsutdanning» og «Lektor og stillinger med mastergrad» med 3,1 prosent.

I 2020 utgjorde tilleggene like mye i prosent for alle stillingsgruppene.

I 2019 var det en prioritering av stillingsgruppene med 3- og 4-årig U/H-utdannelse. Tilleggene for disse stillingsgruppene ga et bidrag til datolønnsveksten med henholdsvis 4,7 og 3,8 prosent. Lavest tillegg i prosent ble gitt til stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» med 2,2 prosent.

I 2018 varierte tilleggene med 1,3 til stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» til 1,9 prosent til stillingsgruppene med henholdsvis krav om 3, 4 og 5-årig U/H-utdannelse.

2022-oppgjøret

I skrivende stund er tre forbund i streik. Tallene som her presenteres for 2022-oppgjøret er det som ble avtalt under meklingen i juni 2022.

I oppgjøret i 2022 ble det gitt særskilte tillegg til arbeidstakere ved ansiennitetstrinn 0 og 2 år. De særskilte tilleggene ble gitt for å øke garantilønnen på de laveste ansiennitetstrinnene, og samtidig nulle ut ansiennitetstilleggene fram til ansiennitetstrinn 6 år. Lønnstilleggene varierte derfor fra 12.000 kroner på alle ansiennitetstrinnene til stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» til 36.000 kroner på laveste ansiennitetstrinn til stillingsgruppen «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning». 

 

Sentrale lønnstillegg i 2022 (og 1. januar 2023)

Stillingsgrupper

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger uten krav til utdanning

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

25.300

17.800

14.300

14.300

14.300

14.300

14.300

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

25.000

17.800

14.300

14.300

14.300

14.300

14.300

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

35.600

24.900

14.700

14.700

14.700

14.700

14.800

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

36.000

25.200

14.800

14.800

14.800

15.800

16.800

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

30.300

20.300

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300 + 4.500(*)

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

31.000

21.200

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500 + 6.000(*)

Lektor med tilleggsutdanning

32.200

21.800

16.100

16.100

16.100

16.100

16.100 + 7.000(*)

 (*) Tilleggene gjelder fra 1. januar 2023.

Lenkeblokk Icon Sentrale lønnstillegg i 2022 (og 1. januar 2023)

I tillegg til lønnstillegg gjeldende fra 1. mai 2022, ble det i 2022-oppgjøret også avtalt lønnstillegg på øverste ansiennitetstrinn gjeldende fra 1. januar 2023 for utvalgte stillingsgrupper. Stillingsgruppene dette gjelder er «Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning», «Lektor og Stillinger med krav om mastergrad» og «Lektor med tilleggsutdanning». Tilleggene per 1. januar 2023 er på henholdsvis 4.500, 6.000 og 7.000 kroner.

Tabellen under viser gjennomsnittlig kronetillegg per årsverk per stillingsgruppe i 2022. Tabellen viser både uten og med tilleggene gjeldende fra 1. januar 2023.

Gjennomsnittlig kronetillegg per årsverk per stillingsgruppe i 2022 (inkl. tillegg per 1. januar 2023 i høyre kolonne)

Stillingsgrupper

2022 ekskl. 1. januar 2023-tilleggene

2022 inkl. 1. januar 2023-tilleggene

Stillinger uten krav til utdanning

12.000

12.000

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

14.792

14.792

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

14.341

14.341

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

15.848

15.848

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

16.975

16.975

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

15.537

18.676

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

17.556

19.239

Lektor med tilleggsutdanning

16.892

20.642

 

 

 

Ledere i kapittel 4

15.017

15.017

Kilde: KS

Lenkeblokk Icon Gjennomsnittlig kronetillegg per årsverk per stillingsgruppe i 2022 (inkl. tillegg per 1. januar 2023

Når 1. januar 2023-tilleggene ikke inkluderes, ble det gitt høyest gjennomsnittlig tillegg til stillingsgruppen «Lektor og Stillinger med krav om mastergrad» med 17.500 kroner. Deretter følger stillingsgruppene «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning» med et gjennomsnitt på nesten 17.000 kroner, og deretter «Lektor med tilleggsutdanning» med et gjennomsnittlig tillegg på 16.900 kroner. Lavest tillegg ble gitt til stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» med et gjennomsnitt på 12.000 kroner.

Dersom vi også inkluderer tilleggene som gis per 1. januar 2023, ble det gitt høyest tillegg til stillingsgruppen «Lektor med tilleggsutdanning» med et gjennomsnittlig tillegg på 20.600 kroner. Deretter følger stillingsgruppene «Lektor og Stillinger med krav om mastergrad» med et gjennomsnitt på 19.200 kroner, og «Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning» med et gjennomsnitt på 18.700 kroner.

Ledere i kapittel 4 fikk i 2022-opgjøret et prosenttillegg. I gjennomsnitt utgjorde dette tillegget 15.000 kroner.

I 2022-oppgjøret ble det også avtalt å heve satsene for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg fra 1. januar 2023. Dette er holdt utenfor. Økte satser for ubekvemstillegg berører om lag 35 prosent av årsverkene i kapittel 4. For eksempel berører det i svært liten grad undervisningspersonell. Men også når undervisningspersonell holdes utenfor berører økte satser for ubekvemstillegg om lag 45 prosent av årsverkene i kapittel 4.

Tabellen under viser bidraget de sentrale tilleggene ga til lønnsveksten i månedsfortjeneste i 2022. Kolonnen til høyre inkluderer også tilleggene med virkning per 1. januar 2023. Prosentene i den høyre kolonnen angir dermed anslått datolønnsvekst dersom disse tilleggene hadde blitt gitt i 2022. Økte satser for ubekvemstillegg per 1. januar er ikke med i tabellen.

Sentrale lønnstillegg sitt bidrag til lønnsveksten i månedsfortjeneste i HTA kapittel 4. Uten og med lønnstillegg per 1. januar 2023

Stillingsgruppe

2022 ekskl. 1. januar 2023-tilleggene

2022 inkl. 1. januar 2023-tilleggene

Stillinger uten krav til utdanning

2,8 %

2,8 %

Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger

3,1 %

3,1 %

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

2,8 %

2,8 %

Lærer og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning

2,9 %

2,9 %

Adjunkt og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning

3,0 %

3,0 %

Adjunkt m/tillegg og 5 år U/H-utdanning

2,5 %

3,0 %

Lektor og stillinger med mastergrad

2,9 %

3,2 %

Lektor med tilleggsutdanning

2,5 %

3,1 %

 

 

 

Ledere i kapittel 4

2,5 %

2,5 %

Lenkeblokk Icon Sentrale lønnstillegg sitt bidrag til lønnsveksten i månedsfortjeneste i HTA kapittel 4. Uten og med lønnstillegg per 1. januar 2023

Antall årsverk i stillingsgruppene

Antall årsverk i de ulike stillingsgruppene varierer fra i underkant av 5.000 i stillingsgruppene «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning» og «Lektor og stillinger med mastergrad», til nesten 93.000 årsverk i stillingsgruppen «Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger». Tabellen under viser antall årsverk i hver stillingsgruppe.

Antall årsverk per stillingsgruppe i HTA kapittel 4

     

Stillingsgruppe

2018

2019

2020

2021

Stillinger uten krav til utdanning

51.881

51.029

51.703

51.095

Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger

89.236

89.960

92.129

92.665

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

2.782

3.303

3.949

4.745

Lærer og stillinger med krav om 3 år U/H-utdanning

66.276

67.687

68.685

70.243

Adjunkt og stillinger med krav om 4 år U/H-utdanning

36.057

35.640

35.185

34.422

Adjunkt m/tillegg og 5 år U/H-utdanning

31.682

32.211

32.630

32.566

Lektor og stillinger med mastergrad

3.332

3.688

4.104

4.539

Lektor med tilleggsutdanning

10.801

11.322

12.040

12.914

 

 

 

 

 

Ledere i kapittel 4

12.342

11.749

10.679

10.292

Kilde: KS

Lenkeblokk Icon Antall årsverk per stillingsgruppe i HTA kapittel 4

Noen av stillingsgruppene synker i antall årsverk fra år til år, mens andre stillingsgrupper øker i antall årsverk fra år til år. For eksempel synker stillingsgruppene «Stillinger uten krav til utdanning» og «Adjunkt og stillinger med krav om 4 år U/H-utdanning» i antall årsverk, mens de andre stillingsgruppene øker i antall årsverk.

Årene 2016 og 2017

Fram til 30.4.2016 var kapittel 4 delt inn i kapittel 4B og 4C. Kapittel 4C omfattet undervisningspersonell, mens kapittel 4B omfattet alle andre i kapittel 4. 

Garantilønn for stillinger med samme utdanningsnivå og ansiennitet var høyere for undervisningspersonell enn for øvrige ansatte (bortsett fra ved 10 års ansiennitet for stillinger med hhv. 3 og 4 års utdannelse). Tabellen under viser garantilønn for stillinger med samme krav til utdanningsnivå, slik de var før oppgjøret i 2016.

Garantilønn per 1.5.2015

             

 

Ans. 0 år

Ans. 2 år

Ans. 4 år

Ans. 6 år

Ans. 8 år

Ans. 10 år

Ans. 16 år

Stillinger med krav om høgskoleutdanning (kap. 4B)

367.500

374.900

378.900

382.600

402.100

426.400

426.400

Lærer (kap. 4C)

373.700

381.200

388.700

393.700

402.200

416.700

456.500

Differanse

6.200

6.300

9.800

11.100

100

-9.700

30.100

               

 

Ans. 0 år

Ans. 2 år

Ans. 4 år

Ans. 6 år

Ans. 8 år

Ans. 10 år

Ans. 16 år

Stillinger med krav om
høgskoleutdanning med
ytterligere spesialutdanning (kap. 4B)

385.600

393.400

397.200

401.500

415.000

460.000

460.000

Adjunkt (kap. 4C)

415.800

424.200

432.500

438.100

447.200

453.300

487.000

Differanse

30.200

30.800

35.300

36.600

32.200

-6.700

27.000

               

 

Ans. 0 år

Ans. 2 år

Ans. 4 år

Ans. 6 år

Ans. 8 år

Ans. 10 år

Ans. 16 år

Stillinger med krav om mastergrad (kap. 4B)

416.300

424.700

428.800

437.200

470.500

500.200

500.200

Lektor (kap. 4C)

468.800

478.200

483.400

488.100

492.900

518.500

566.800

Differanse

52.500

53.500

54.600

50.900

22.400

18.300

66.600

Kilde: PSU – lønnsutvikling for undervisningspersonell

Lenkeblokk Icon Garantilønn per 1.5.2015

I oppgjøret i 2016 ble det avgjort at kapittel 4B og 4C skulle erstattes med gruppe 1 og gruppe 2, og at stillingskoder med samme krav til utdanningsnivå skulle være i samme stillingsgruppe, og følge samme stige for garantilønn. Dette innebar at man innførte felles lønnsstiger for undervisningspersonell og øvrige ansatte. Gruppe 1 er stillingsgrupper uten krav om U/H-utdanning, mens gruppe 2 er stillinger med krav om U/H-utdanning. Gruppe 1 og gruppe 2 er ikke egne lønnskapitler, bare en sortering av stillingsgruppene. 

Oppgjørene i 2016 og 2017 ble brukt til å harmonisere lønnsstigene. Det vil si at garantilønnssatsene for undervisningspersonell i de aktuelle stillingsgruppene ikke ble hevet i disse oppgjørene. Undervisningspersonell fikk likevel sentrale lønnstillegg, slik at deres lønnsutvikling ble ivaretatt.

Tabellen under viser gjennomsnittlig kronetillegg per stillingsgruppe i oppgjørene i 2016 og 2017.

Gjennomsnittlig kronetillegg per årsverk per stillingsgruppe i HTA i 2016 og 2017

   

Stillingsgruppe

2016

2017(*)

Stillinger uten krav til utdanning

10.239

6.500

Fagarbeider / tilsvarende fagarbeider

9.387

8.513

Stillinger med krav om høgskoleutdanning

11.661

9.063

Lærer

13.766

9.499

Stillinger med krav om
høgskoleutdanning med
ytterligere spesialutdanning

13.278

11.131

Adjunkt

14.168

9.728

Adjunkt m/tillegg og 5 år U/H-utdannelse

12.307

10.488

Stillinger med krav om mastergrad

31.432

39.305

Lektor

12.437

10.542

Lektor med tillegg

13.526

11.527

 

 

 

Ledere i kapittel 4

12.263

10.469

Kilde: KS
(*) I tillegg til sentrale lønnstillegg, ble det satt at en pott til lokale forhandlinger på 0,9 prosent.

Lenkeblokk Icon Gjennomsnittlig kronetillegg per årsverk per stillingsgruppe i HTA i 2016 og 2017

I 2016 ble lønnstillegg gitt som differensierte kronetillegg som varierte med stillingsgruppe og ansiennitet. Høyest gjennomsnittlig tillegg fikk stillingsgruppen «Stillinger med krav om mastergrad» med 31.400 kroner. De høye tilleggene i denne stillingsgruppen var en del av harmoniseringen, slik at garantilønn kom på samme nivå som for lektorer. Lavest gjennomsnittlig tillegg i kroner fikk stillingsgruppen «Fagarbeider / tilsvarende fagarbeider», med i underkant av 9.400 kroner. Gjennomsnittlig kronetillegg for hele kapittel 4 var 11.200 kroner.

I oppgjøret i 2008 ble det innført en garantiordning om at arbeidstakere med 20 års ansiennitet ikke skulle ligge under et visst lønnsnivå, og at beløpet årlig skulle G-reguleres. Denne ordningen ble avviklet i lønnsoppgjøret i 2016. Lønnstillegg i stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» dette året er et resultat av avviklingen av denne ordningen.

I 2016 ble laveste sats for kvelds- og nattillegg økt fra 21 til 26 kroner. Dette er holdt utenfor. 

I 2017 ble lønnstillegg gitt som differensierte kronetillegg som varierte med stillingsgruppe og ansiennitet. Høyest gjennomsnittlig kronetillegg fikk stillingsgruppen «Stillinger med krav om mastergrad» med 39.300 kroner. Også i 2017 var de høye tilleggene i denne stillingsgruppen en del av harmoniseringen av stillingsgrupper med samme utdanningsnivå, men ulik garantilønn. Etter oppgjøret i 2017 var harmoniseringen ferdig, og stillinger med samme krav til utdanningsnivå, ble plassert i samme stillingsgruppe. Lavest gjennomsnittlig kronetillegg i 2017 fikk stillingsgruppen «Stillinger uten krav til utdanning» med 6.500 kroner. Gjennomsnittlig kronetillegg for hele kapittel 4 i 2017 var 8.400 kroner. I tillegg til sentrale lønnstillegg, ble det satt at en pott til lokale forhandlinger på 0,9 prosent.

Lønnsbegrep

Månedsfortjeneste
Månedsfortjeneste er arbeidstakers grunnlønn pluss faste og variable tillegg per 1. desember. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste er summen av utbetalt lønn i desember delt på antall årsverk.

Datolønnsvekst
Datolønnsvekst viser endring i gjennomsnittlig månedsfortjeneste fra en dato, til samme dato året etter. I KS-området vises datolønnsveksten fra 1. desember ett år til 1. desember året etter. Datolønnsveksten tar ikke høyde for når på året lønnstillegg gis. Datolønnsvekst er best egnet til å sammenligne lønnsutvikling mellom grupper med samme tidspunkt for lønnstillegg.

Årslønn
Årslønn er den beregnede lønnen for en lønnstaker i løpet av et kalenderår ved full tid og full lønn under ferie og annet fravær. Årslønnen omfatter grunnlønn pluss faste og variable tillegg. Gjennomsnittlig årslønn angir det gjennomsnittlige lønnsnivået for hele kalenderåret.

Årslønnsvekst
Årslønnsveksten viser endring i gjennomsnittlig årslønn fra et kalenderår til det neste. Gjennomsnittlig årslønn vil variere ut ifra når på året det gis lønnstillegg. Derfor benyttes årslønnsvekst som lønnsbegrep til å sammenligne lønnsutvikling mellom tariffområder med ulikt tidspunkt for lønnstillegg.

Lønnsglidning
Lønnsglidning angir forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Glidning er dermed en restpost. Glidning kan forekomme av lønnstillegg utenom de sentrale tilleggene, eller strukturelle endringer, som for eksempel endring i andel arbeidstakere med høy eller lav utdanning.

Overheng
Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over/under gjennomsnittsnivået for kalenderåret. Det forteller dermed hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.