Samtlige arbeidstakere i KS-området er plassert i en stillingskode. Stillingskoden forteller hvilket lønnskapittel i Hovedtariffavtalen arbeidstaker er plassert i, samt noe om hvilken utdanning og kompetanse arbeidstaker innehar. Antall årsverk på de ulike stillingskodene varierer fra fem til i overkant av 33.000. De ti største stillingskodene sysselsetter i alt 62 prosent av den samlede sysselsettingen i KS-området.

Lektor med tilleggsutdanning er den stillingskoden blant topp ti årsverk med høyest gjennomsnittlig årslønn. Per desember 2018 var gjennomsnittlig årslønn for lektor med tilleggsutdanning i overkant av 626.000 kroner. Med årslønn menes her grunnlønn pluss eventuelle faste og variable tillegg per desember multiplisert med 12 og omregnet til heltidsekvivalent.     

Gjennomsnittlig lønnsnivå for en gruppe ansatte påvirkes av deres sammensetning. De fleste arbeidstakere i KS-området er omfattet av sentrale lønnsforhandlinger. Alle arbeidstakere som er omfattet av sentrale lønnsforhandlinger får automatisk lønnsopprykk med ansiennitet. Dermed vil fordelingen av årsverk på ulike ansiennitetstrinn også påvirke det gjennomsnittlige lønnsnivået.

Ulik aldersfordeling kan også påvirke lønnsnivået. Typisk vil eldre arbeidstakere ha høyere lønn enn yngre arbeidstakere.

Noen yrkesgrupper jobber mye på ubekvemme tider som kveld, natt og helg. Disse yrkesgruppene vil dermed også få utbetalt ubekvemstillegg for dette. Dette vil trekke opp lønnsnivået for disse gruppene.

Figuren under viser gjennomsnittlig årslønn per desember 2018 for de ti stillingskodene med flest årsverk.

 

Veksten i gjennomsnittlig årslønn påvirkes også av endringer i både ansiennitetsfordeling og aldersfordeling. Når eldre «høytlønte» går ut av arbeidsmarkedet, og blir erstattet av unge «lavlønte», trekker dette lønnsveksten ned. På den annen side kan det for noen yrkesgrupper være slik at nye ansatte får en høyere lønn enn dem de erstatter. Dette vil trekke lønnsveksten opp. 

En annen faktor som påvirker lønnsveksten er når ansatte bytter stilling. Det er vanlig i kommunal sektor å bytte stilling i løpet av karrieren. «Vanlige» stillingsbytter er å gå fra ufaglært til å bli fagarbeider, eller å gå fra lektor til lektor med tilleggsutdanning. Slike stillingsbytter vil påvirke gjennomsnittslønn både for den stillingskoden arbeidstaker tilhørte, og for den stillingskoden arbeidstaker trer inn i.

Vekst i gjennomsnittlig årslønn viser altså ikke hvert enkelt individs lønnsvekst, fordi gjennomsnittslønna kan være påvirket av mange strukturelle faktorer knyttet til sammensetningen av gruppa. Ettersom lønnsvekst påvirkes av mange strukturelle faktorer, er det vanskelig å gi et klart bilde på hvordan lønnsutviklingen for en yrkesgruppe har vært.

En måte å se lønnsutvikling på, er å se på lønnsvekst for såkalte identiske personer. Med identiske personer menes arbeidstakere som var ansatt i samme stilling både ved begynnelsen og på slutten av en periode. På denne måten luker man vekk effekten av at noen arbeidstakere kan ha sluttet eller kommet til i løpet av perioden man ser på. Man luker også vekk effekten av at noen kan ha byttet stilling. Derimot vil effekten av endret ansiennitetsfordeling ikke tas hensyn til ved å se på identiske ansatte.

Figuren under viser vekst i gjennomsnittlig årslønn fra desember 2013 til desember 2018 for arbeidstakere som var ansatt i samme stilling begge år. Arbeidstakere i stillingskodene rådgiver, pedagogisk leder og lektor med tilleggsutdanning har i gjennomsnitt hatt en lønnsvekst på over 18 prosent fra 2013 til 2018.

Tabellen under viser antall årsverk for de ti stillingskodene med flest årsverk i KS-området, samt turnover og gjennomsnittsalder. Til sammenligning er turnover i hele kommunesektoren 12,2 prosent. med turnover menes her andelen ansatte som sluttet i kommunal sektor fra 1.12.2017 til 1.12.2018. Årsaken til høy turnover blant assistenter skyldes mange unge som jobber i korte perioder. For eksempel i barnehage. 

Stillingskode

Årsverk

Turnover fra 2017 til 2018

Gjennomsnitts- alder

7517 FAGARBEIDER

33 052

9,0 %

45

7963 ADJUNKT M. TILLEGGSUTD.

31 669

6,6 %

47

7076 HJELPEPLEIER

31 375

9,3 %

47

6572 ASSISTENT

31 282

23,2 %

41

7962 ADJUNKT

23 463

7,3 %

44

7174 SYKEPLEIER

19 148

11,2 %

41

8530 RÅDGIVER

14 512

9,0 %

48

6559 KONSULENT

13 895

9,0 %

49

7966 LEKTOR M. TILLEGGSUTD.

10 801

8,4 %

46

7637 PEDAGOGISK LEDER

9 324

8,0 %

42

    

Alle tall i artikkelen er hentet fra KS’ PAI-register.