KS har beregnet årslønnsvekstramme 2021 - 2022 for stillinger som følger Hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4. Hovedoppgjøret i KS-området gikk til mekling. Under meklingen ble årslønnsvekstrammen for kapittel 4 samlet beregnet til 3,84 prosent. For kommuner ble årslønnsvekstrammen beregnet til 3,85 prosent, og for fylkeskommuner ble den beregnet til 3,72 prosent.

KS og LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne godtok meklerens forslag. Men innad i sammenslutningene valgte Utdanningsforbundet (i Unio), Skolenes landsforbund (i LO) og Norsk lektorlag (i Akademikerne) å avslå meklerens forslag, og går i streik.

Årslønnsvirkninger er beregnet med sentrale lønnstillegg per 1. mai 2022 for alle ansatte. Et annet resultat eller et senere virkningstidspunkt for lønnstillegg for medlemmer av Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund eller Norsk lektorlag kan påvirke endelig resultat.  

Kapittel 4-stillinger 

Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner

Fylkeskommuner

Overheng til 2022

1,7 %

1,7 %

1,7 %

Anslag glidning i 2022

0,2 %

0,2 %

0,2 %

Sentrale tillegg per 1.5.2022

1,94 %

1,95 %

1,82 %

Anslag årslønnsvekst 2021 til 2022

3,84 %

3,85 %

3,72 %

Anslag overheng til 2023

1,0 %

1,0 %

0,9 %

Beregnet årslønnsvekst fra 2020 til 2021 gir et anslag på hva gjennomsnittlig årslønn for ansatte som følger Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser i kapittel 4 øker med til kalenderåret 2022. Som anslag for glidning i 2022 benyttes gjennomsnittlig glidning for de tre foregående årene. Se her for mer informasjon om glidningsanslag i KS-området. 

I 2021 førte streik til at Unio-medlemmer (og medlemmer av Norsk lektorlag) fikk utbetalt ny lønn senere enn øvrige ansatte. Senere utbetalinger av ny lønn fører til en lavere gjennomsnittlig årslønn for kalenderåret 2021, som igjen fører til et høyere overheng til 2022. I dette oppgjøret valgte partene å se bort fra denne effekten, slik at det i beregningen er lagt til grunn et overheng på 1,7 prosent og ikke 1,8 prosent.  

Det ble i meklingen også avtalt økte satser for kvelds- og nattillegg og lørdags- og søndagstillegg, med virkning fra 1.1.2023. I tillegg ble det avtalt lønnstillegg per 1.1.2023 for stillingsgruppene:

  • «Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning», 4000 kroner.
  • «Lektor og stillinger med krav om mastergrad», 6000 kroner.
  • «Lektor med tilleggsutdanning», 7000 kroner.

Det vil si at noe av rammen for 2023-oppgjøret allerede er avtalt. Foreløpig anslått ramme i kapittel 4 for 2023 er som følger:

Årslønnsvekstramme 2022-2023

Kapittel 4

Anslag overheng til 2023

1,0 %

Anslag glidning i 2023

0,2 %

Sentrale tillegg per 1.1.2023

0,1 %

Økte satser for kveld/natt og lør/søn

0,4 %

Anslag årslønnsvekst 2022-2023

1,7 %