KS har beregnet årslønnsvekstramme 2020-2021 for stillinger som følger Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 4. Beregningene er gjort etter mellomoppgjøret i 2021.

 Kapittel 4-stillinger

Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner

Fylkeskommuner

Overheng til 2021

0,3 %

0,3 %

0,3 %

Anslag glidning i 2021 (snitt siste 3 år)

0,3 %

0,3 %

0,3 %

Sentrale tillegg per 1.5.2021

1,97 %

1,96 %

2,05 %

Lokal pott på 1,0 % per 1.10.2021

0,25 %

0,25 %

0,25 %

Anslag årslønnsvekst 2020 til 2021

2,8 %

2,8 %

2,9 %

Anslag overheng til 2022

1,8 %

1,8 %

1,8 %

Beregnet årslønnsvekst fra 2020 til 2021 gir et anslag på hva gjennomsnittlig årslønn for ansatte som følger Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser i kapittel 4 øker med til kalenderåret 2021. Som anslag for glidning i 2021 benyttes gjennomsnittlig glidning for de tre foregående årene.

Unio og Norsk Lektorlag avslo meklerens forslag og iverksatte arbeidskamp. Regjeringen stanset Unio-streiken med tvungen lønnsnemnd 4. juni, og resultatet for medlemmer i Unio vil derfor bli avgjort i Rikslønnsnemnda. Per nå vet vi ikke når tvisten vil bli behandlet av nemnda. Norsk Lektorlag er per nå i streik. Den beregnede rammen er beregnet som om at alle ansatte får lønnstillegg per 1. mai. Dersom resultatet for medlemmer av Unios foreninger eller Norsk Lektorlag skulle bli annerledes enn meklerens forslag, kan også anslått ramme blir annerledes.

Denne beregnede årslønnsveksten kan brukes som utgangspunkt for å finne ut hvor mye lønnskostnadene vil øke fra regnskapsåret 2020 til 2021. Eventuelle endringer i ressursinnsats (årsverk) og endringer i sosiale kostnader (f.eks. pensjonspremie) må kostnadsberegnes særskilt.