KS har beregnet årslønnsvekstramma for 2019 – 2020 for stillinger som følger Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 4. Beregningene er gjort etter tariffoppgjøret i 2020.

 Kap. 4-stillinger

Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner

Fylkeskommuner

Overheng til 2020

1,3 %

1,3 %

1,2 %

Anslag glidning i 2020

0,3 %

0,3 %

0,3 %

Sentrale tillegg per 1.9.2020

0,1 %

0,1 %

0,1 %

Heving av sats for lørdags- og søndagstillegg etter HTA 5.2.1 per 1.10.2020

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Anslag årslønnsvekst 2019 til 2020

1,7 %

1,7 %

1,6 %

Anslag overheng til 2021

0,3 %

0,3 %

0,3 %

 

Beregnet årslønnsvekst fra 2019 til 2020 viser et anslag på hva gjennomsnittlig årslønn for ansatte som følger Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser i kapittel 4 øker med fra kalenderåret 2019 til kalenderåret 2020. Årslønnsveksten 2019 – 2020 er beregnet til 1,7 prosent.

Av dette er lønnsoverhenget til 2020 på 1,3 prosent. Det vil si at lønnsendringer fra 2019, slår ut på lønnsveksten i 2020.

I tillegg er det anslått at lønnsglidningen i 2020 er 0,3 prosent. Det vil si at lønnstillegg gitt lokalt, samt andre faktorer som kan påvirke lønnsveksten, er anslått til å gi et bidrag til lønnsveksten på 0,3 prosent.

Dette betyr at anslått årslønnsvekst før tillegg i 2020 var på 1,3 + 0,3 = 1,6 prosent. I tariffoppgjøret i 2020 ble det avtalt at lønnstillegg skulle gis med virkning per 1.9.2020. Kronetilleggene som blir gitt per 1.9.2020 utgjør i gjennomsnitt 0,3 prosent av den enkeltes grunnlønn. For noen arbeidstakere noe mer, og for andre noe mindre. For ledere i kapittel 4 ble det gitt et prosenttillegg på 0,3 prosent.

Når lønnstillegg gis per 1. september, har det virkning i fire av årets 12 måneder. Derfor gir det et bidrag til årslønnsveksten på 4/12*0,3 % = 0,1 prosent.

Denne beregnede årslønnsveksten kan brukes som utgangspunkt for å finne ut hvor mye lønnskostnadene vil øke fra regnskapsåret 2019 til 2020. Eventuelle endringer i ressursinnsats (årsverk) og endringer i sosiale kostnader (f. eks. pensjonspremie) må kostnadsberegnes særskilt.