Prosjektet "NED med sykefraværet - IA-ledelse 2.0" ble lansert under Rådmannsmønstringen hos KS den 27. september. Det er et formalisert samarbeid mellom KS og NAV for å gi aktuelle kommuner drahjelp til eget arbeid med å redusere sykefraværet. 

31 store, norske kommuner med sykefravær over 10 prosent var invitert til mønstringen.  

Sammensatte årsaker
Rådmenn oppgir at sykefravær i dag er den største arbeidsgiverutfordringen i kommunesektoren. Én av ti arbeidstakere i kommunal sektor er borte hver dag. Til tross for mange tiltak, prosjekter og innsats i kommunene, øker sykefraværet i kommunesektoren.  Årsakene er sammensatte, og det er store variasjoner mellom kommuner og mellom virksomheter. 

 - Fraværet har kostnader utover at den enkelte arbeidstaker er borte. I tillegg til at sykefraværet i seg selv er en stor utfordring for vår sektor, tar det mye av ledernes tid, er dårlig for arbeidsmiljøet, og det er kostbart for kommunene, sa administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, under åpningen av Rådmannsmønstringen. Han mener at de 31 kommunene som er invitert, har muskler nok til å kunne gjøre noe med denne utfordringen lokalt.  

Prosjektet pågår i perioden 2016-2017 og retter seg spesielt mot barnehager og helse- og omsorgssektoren der sykefraværet er høyest.

Styrke lederne
KS ønsket å få til et samarbeid med NAV for å gi de største kommunene drahjelp i sykefraværsarbeidet.

- Kunsten blir å finne gode koblinger mot det arbeidet som allerede gjøres for å skape synergier. Drahjelpen består blant annet av hjelp til å holde dette temaet høyt på dagsordenen. Vi skal hjelpe kommunene med å styrke lederne i barnehagene og omsorgssektoren, sa Lasse Hansen. - Videre skal vi bidra med ny kunnskap, nye verktøy og nye møteplasser for å lykkes slik at effekten skal bli større.

Jobbe aktivt
NAV-direktør Sigrun Vågeng sa at NAV så gode grunner til å arbeide videre med å redusere fraværet i sektoren da KS tok initiativet til dette prosjektet. 

- Vi må jobbe aktivt med nærværsarbeid fremover for å få ned sykefraværet. Vi har stor tro på at økt innsats rettet mot ledere i virksomheter med høyt fravær vil gi en varig reduksjon i sykefraværet. Sammen med KS vil vi nå støtte opp under kommunenes egen innsats, sier Vågeng.  

Spare 250 millioner
Dersom de 31 inviterte kommunene klarer å redusere sykefraværet med ett prosentpoeng, vil besparelsen bli omkring 250 millioner kroner totalt. For denne summen kan man få 264 sykehjemsplasser i ett år, eller 12 nye barnehager med 90 plasser, eller lønn til en helsefagarbeider i 563 år, eller eventuelt lønn til fotballspilleren Zlatan i to år. 

Fakta

  • Da IA-avtalen ble inngått i 2001, var samlet sykefravær i kommunesektoren på 8,4 prosent.
  • Selv om det har vært svingninger i perioden frem til i dag, er øker fraværet jevnt og er på 9,6 prosent i 2016.  Dette innebærer en økning på 15 prosent, mens målet i 2001 var at det skulle reduseres med 20 prosent, ifølge IA-avtalen.
  • Sykefravær koster samfunnet 22 milliarder kroner årlig (11,5 milliarder kroner i kommunal sektor).