Kvinners sykefravær er 84% høyere enn menns. Deler av denne forskjellen kan forklares med at kvinner oftere har stillinger der fraværet er høyt og jobber med oppgaver som er preget av høyt fravær. Tabellen "Kjønnsforskjeller, juster for ulike jobber" belyser hvordan slike forhold påvirker kvinner og menns sykefravær.

Menns og kvinners sykefraværsprosenter er regnet ut innenfor hver kombinasjon av stillingskode og funksjonskode. Tallene i kolonnen "Ujustert" framkommer ved å ta et vektet snitt av disse prosentene, der menns årsverk brukes som vekt for menn, og kvinners årsverk brukes som vekt for kvinner. Tallene i kolonnen "Med kommunesektorens stillingsstruktur" framkommer ved å ta et vektet snitt av prosentene, der kommunesektorens årsverk brukes som vekt for både kvinner og menn. Tallene utrykker hva sykefraværsprosentene til kvinner og menn ville vært dersom sykefraværet innenfor hver kombinasjon av stillings- og funksjonskoder var uendret, men menn og kvinner hadde samme årsverkfordeling over stillings- og funksjonskoder («like jobber»).

Det framgår av tabellen at forskjellen på kvinner og menns sykefravær ville vært i underkant av 30% mindre dersom kvinner og menn hadde hatt like jobber. 90% av forskjellen i det egenmeldte sykefraværet forklares med ulike jobber, og differansen ville vært nede i 0,03 prosentpoeng med like jobber. Omtrent ¼ av forskjellen i legemeldt sykefravær forklares med ulike jobber, men her gjenstår en differanse på 3,5 prosentpoeng. Denne må altså ha andre årsaker.

Kvinners og menns sykefravær innenfor ulike sektorer og fraværstyper finnes i tabellen "Sykefravær for menn og kvinner, etter sektor".

På www.ks.no/fravarstall ligger flere tall på kvinners og menns sykefravær. Der finner du blant annet en tabell med sykefravær for kvinner og menn, etter aldersgrupper.

Tabeller
     Kjønnsforskjeller, justert for ulike jobber (pdf)
     Sykefravær for kvinner og menn, etter sektor (pdf)